BU NEWS


              นายณัฎฐเอก  วัฒนุญาน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  นายวีรวัฒน์  จีนสุกแสง  สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สอบผ่านได้รับประกาศนียบัตร MOS Certificate จำนวน 3 โปรแกรม คือ Microsoft Word  Certificate, Microsoft  Excel  Certificate, Microsoft PowerPoint  Certificate ตามมาตรฐานระดับสากล ของ Microsoft Office Specialist Certificate ซึ่งการทดสอบนี้ออกแบบโดย บริษัท Microsoft สหรัฐอเมริกา ซึ่งทั่วโลก ให้การยอมรับ    

  |               อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน  26  คน ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น รางวัลเยาวชนดีเด่น จากสภาวัฒนธรรมเขตคลองเตย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมเพชรรัตน์ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ  

     นางสาวนวพร แสงทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม ได้รับรางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จาก สภาคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย  

     นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว คว้ารางวัลชนะเลิศ (ประเภทประชาชน ทั่วไป) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (ประเภทนักศึกษา) จากการประกวดจัดดอกไม้ พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 11 หัวข้อ ต้นไม้ของพ่อ โดยมี อาจารย์โกสินทร์ ประสานเกลียว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ สนามหน้าศาลากลาง จ.ชลบุรี | คลิกรายชื่อ |  

           นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารบริหารธุรกิจ สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Investment Consultant license) ดังนี้          • นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวสุภาวิณี ทันลา / นางสาวมนสิชา ลาภกาญจนา/ นางสาวศศินันท์ คฤหเดชรัตนา /นายพงษ์พัฒน์ ไหลวัฒนชัย/ นายเจตนันท์ จรรยงค์วรกุล /นายองอาจ แสนหาญ / นายจุลดิศ สิตนารมย์ / นายพัฒิวัลย์ ลีลาชีวสุทธิ์ /นายธนกร เชษฐเจริญรัตน์ /นายธนกฤต อัตตาหกุล และนางสาวสุภัสสรา จิระอุดมรัตน          • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายณภัทร อมรรุ่งรัศมี / นางสาวณัชชา งามเจริญถาวร/ นายพรเทพ แซ่เอียะ  

     นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชนะการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในงานครบรอบการสถาปนา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 10 ปี ม.บูรพา ดังนี้   1.นายพร้อมสิน บุญจันทร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในด้านประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย” ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายกรัฐมนตรี  และเกียรติบัตร    2. นางสาวนัยน์ปพร อินทธรรมรักษ์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขัน  ตอบปัญหากฎหมายในด้านการบริหารราชการไทยและโลกาภิวัฒน์” ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ รองนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร    3. นางสาวธนาภรณ์ วงศ์พิพันธ์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขัน ตอบปัญหากฎหมายในด้านการบริหารราชการไทยและโลกาภิวัฒน์” ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ รองนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร)  

     นักศึกษา ม.กรุงเทพ คว้า 2 รางวัล จากการประลองไอเดียสร้างสรรค์สังคมอีกครั้ง กับการประกวด “วิจัยแปลงร่าง 2 ตอน กินอยู่” จัดโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดังนี้   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอันดามัน พานิช สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์   รางวัลชมเชย ได้แก่   1. น.ส.ภัทรภร บุญวิบูลย์ สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์   2. น.ส.ปานวาด ทองใบใหญ่ สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์    3. น.ส.รรัญธร บุญเสริมส่ง สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์    4. นายสุรเดช วีระยุทธ์ศิลป์ สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์     (คลิกชมผลงาน)  

    สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษาจัดงาน The Creative Creator Still on my mind โดยมีการแสดง นิทรรศการ อัจฉริยะราชัน The Creative Creator จากคณะต่างๆ การแสดงนักร้องประสานเสียงชมรม ดนตรีสากลและขับร้องประสานเสียง การแสดงจากศิลปิน โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ และศิลปินต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้  ณ โถงอาคารบียู ไดมอนด์  

               ภาควิชาวารสารศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์ สร้างปรากฏการณ์การ MOVES สู่โลกวารสารศาสตร์ยุคใหม่อย่างท้าทายไปพร้อมกัน กับงาน JR MOVES FORWARD 2017 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2560 พบกับโลกวารสารศาสตร์ยุคใหม่ 3 แบบ 3 สไตล์ WORKSHOP “Mobile Journalism” และ “Fashion Photography” สุดเจ๋งจากมืออาชีพแห่งวงการ เสวนาวิชาการ “News Reporting Masterclass: Storytelling of Transmedia อัพเดทเทรนด์การเล่าเรื่องข้ามสื่อ ในยุคดิจิทัล ไปกับกูรูแห่งวงการข่าวและสื่อดิจิทัล Talk to… พี่พบน้องบอกเล่าประสบการณ์ รุ่นพี่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จจะมาไขสูตรและเคล็ดลับความสำเร็จในเส้นทางวิชาชีพ  

                      ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จัดเสวนาเรื่อง “มุ่งหน้าสู่แอดมิชชั่นใหม่ : โอกาสทาง การศึกษา หรืออนาคตที่เปลี่ยนไป” โดย นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.นพ.โศภณ  นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณประอรศรี  อุดมผล ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานทรัพยากรบุคคลและจัดหาจัดซื้อ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และ อาจารย์นวฤทธิ์  ฤทธิโยธี ภาควิชาศิลปะการแสดง พร้อมทั้งมีการแสดงละครเพลงเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง แสงเทียน The Candlelight Blue ละครเวทีที่สะท้อนเสียงแห่งความจงรักภักดีของพสกนิกรไทย อันมีต่อพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงพสกนิกรตลอดกาล เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ปองทิพย์  โอสถานุเคราะห์ 1 และ Black Box Theatre          

                   อาจารย์สมหมาย ดอกไม้ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ และส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยทัพนักกีฬาจะเดินทางไปร่วมการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560   

                     ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคุณวัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ ระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ กับบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา แลกเปลี่ยน บุคลากร เครื่องมือ ระบบสารสนเทศ และการผลิตสื่อร่วมกัน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ สำนักงาน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ