BU NEWS


         ยุทธนา เชื้อแก้ว  ธนภัทร นพคุณ  ณัชพล สุขประสิทธิ์ปรีดี  ศุภเสกข์ จันทร์จรัสวัฒนา และวิภาวี นิลจู สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 จากผลงานแอนิเมชั่น หัวข้อ “การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล” ภายใต้โครงการรณรงค์สื่อสาร เสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านทุจริต จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้มอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

           นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ รับรางวัลชนะเลิศจากผลงานที่มีชื่อว่า “ฉันบ้าฉันฝัน”  ในการประกวดหนังสั้นปั้นผู้กำกับหน้าใหม่ “Krungsri Cat film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง” พร้อมรับทุน การศึกษา 50,000 บาท โล่รางวัลและประกาศนียบัตร ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม   ปรบมือรัวๆ ให้เจ้าของผลงาน “ฉันบ้าฉันฝัน” Read More..    

                ผลงานกลุ่ม Dhamma Wild ชื่อเรื่อง “โป่งคำ โป่งแห่งธรรมะ” ของนักศึกษาสาขาวิชา วารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล ชมเชย จากการประกวดสารคดีเชิงข่าว ในหัวข้อ  “รักษ์น้ำ”  พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ของ NEW TV 18 โดยเข้ารับโล่รางวัลจาก ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด กรรมการบริหาร บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด และบริษัทในเครือ    

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโชว์ผลงานเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง(VR) ด้วยการจำลอง การทดสอบขับขี่รถยนต์ ผลงานของศุภกร  ยงพิพัฒน์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ และระบบการจำลองเสมือนจริงเพื่อแก้อาการกลัวความสูง ผลงานของ ดร.พัฒนพล  เหรียญโมรา รองคณบดีฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการจัดการ ในรายการ Backpack Journalist ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)