ตัวแทนรัฐบาลไทยประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) จัดประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2559 ณ สำนักงานใหญ่ WIPO นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยเชิญ ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เข้าร่วมการประชุมในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะอนุกรรมการเตรียมการประชุมและเจรจา (WIPO Intergovernmental Committee) ในนามคณะผู้แทนรัฐบาลไทย นอกจากนี้ได้หารือความร่วมมือกับ Andrew Michael Ong Director, Regional Bureau for Asia and The Pacific ของ WIPO  เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับโครงการของ WIPO ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.