3 รางวัล THAILAND’S INTERNATIONAL CULINARY CUP (TICC) 2016

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวได้รับ 3 รางวัล จากการแข่งขันทำอาหาร รายการ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2016 ระหว่างวันที่ 7 – 10 กันยายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  ดังนี้

นางสาวนภารัตน์ นาคสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม จาก 2 รายการ ดังนี้

  1. Seafood Free Style Cooking Contest :
    Individual ได้รับรางวัล “Gold Medal”
  2. Pasta Free Style Cooking Contest :
    Individual ได้รับรางวัล “Silver Medal”

นางสาววรกานต์ กฤติสิริกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร หลักสูตรนานาชาติ

ได้รับรางวัล “Bronze Medal” จากรายการ Duck Free Style Cooking Contest : Individual

Leave a Reply

Your email address will not be published.