รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย

นางสาวพรพิรุณ เกิ่งสุวรรณ นายจักรภัทร ทองศรี นายสิรวิชญ์ สิงห์หนู ชั้นปีที่ 2 นายปฏิภาณ ยุวนะวณิช ชั้นปีที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ ตัวแทนจากชมรมปาฐกถาและโต้วาที ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาการแข่งขันโครงการมหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา (ระดับประเทศ) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ได้รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ควบคุมทีมและฝึกซ้อมโดย อาจารย์เกรียงศักดิ์ เชื้ออินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมปาฐกถาและโต้วาที

รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่

 1. นายนาวาวีจ์ อนันตภัควัฒน์
  คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
 2. นายณัฐศรัณย์ ภาระอุสาห์
  คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
 3. นางสาวกัญญา เกื้อกูลวงศ์
  คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่

 1. นายปฏิภาณ ยุวนะวณิช
  คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
 2. นายวุฒิพงษ์ รักชิด
  คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
 3. นางสาวพรพิรุณ เกิ่งสุวรรณ
  คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.