คณาจารย์ได้รับการแต่งตั้ง

 1. กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
  รศ.ดร.ชุติมา ธรรมรักษา ผู้อำนวยการศูนย์นานาชาติและผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์
  คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 7- 9 พฤศจิกายน 2559
  ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ
  รศ.ดร.ชุติมา ธรรมรักษา ผู้อำนวยการศูนย์นานาชาติ ได้รับเชิญจากคณะกรรมการ พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2559
  ให้เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิ
  ผศ.ดร.รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์ หัวหน้าโครงการปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจำกองบรรณาธิการ วารสาร SSRU Journal of Management Science
 3. คณะกรรมการประเมินผล
  รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน อาจารย์ประจำโครงการปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ให้เป็น คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี

Leave a Reply

Your email address will not be published.