รางวัลนักศึกษาดีเด่น สสอท.

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( สสอท. ) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายปพนชัย ฮกชุน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นางสาวมาตา สินดำ นักศึกษาปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ โดยมี ดร.ธนู กุลชล ที่ปรึกษาสมาคมฯ และดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมฯ เพิ่งพ้นวาระ เป็นผู้มอบ ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published.