แบบนี้สิเจ๋ง !!!…ตัวแทน 2 ใน 15 ม. ชั้นนำเข้าค่าย THNG CAMP #6

นางสาวแพรพลอย อ้นมงคล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายภูวิชช์ นิลสมนึก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ได้รับการคัดเลือกเป็น 2 ใน 15 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าค่าย Thailand Networking Group Camp ครั้งที่ 6 (THNG CAMP #6) จัดโดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตพร้อมการสนับสนุนจากบริษัททางด้านเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17 – 22 ธันวาคม 2559 ณ ชุมชนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

Leave a Reply

Your email address will not be published.