เปิดตัว THAILAND EYE CARE

                                     รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ คุณต่อพงศ์  เสลานนท์
                           นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือและเปิดตัวโครงการ “Thailand
                           Eye Care…คืนดวงตาให้กับผู้พิการทางสายตา” เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการเป็น
                           ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดในการทำ “ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) และการเป็น
                           “ผู้ประกอบการเพื่อสังคม” (Social Entrepreneur) สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อสังคม
                           สร้างรายได้จากการทำธุรกิจและแบ่งสรรกลับคืนสู่สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พิการทางสายตา
                           เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง SEM1 อาคาร ดร.เจริญ  คันธวงศ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.