BUSEM จัดเต็มเปิดประสบการณ์แบบ EXCLUSIVE

 

            ดร.ธีระศักดิ์ ณ ระนอง หัวหน้าภาควิชาความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ นำนักศึกษาสัมผัสกับประสบการณ์ตรง
ไปเรียนรู้นอกห้องเรียนศึกษาดูงานกับตัวจริงด้านการลงทุนและการบริหารสินทรัพย์ ณ บริษัท
UOB ASSET MANAGEMENT จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published.