select school

Know Alumni

อาจารย์วิวัฒน์ สรรพคุณ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Resident Law Lecturer of School of Law, Bangkok University

รุ่น 42 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2551

ปริญญาโท นิติศาสตร์

“เพื่อนและอาจารย์เป็นสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจจากการเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้”

สถาบันเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้มีชีวิตที่ดีแต่มันไม่ใช่ทั้งหมด ทั้งหมดที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จก็คือตัวเราเพียงแค่เราได้ลงมือทำ ไม่มีอะไรยากเกินไปกว่าความพยายามของเราและทำมันให้ดีที่สุด