select school

Know Alumni

คุณสินชัย เทียนศิริ

HOUSE KEEPER OF MGAME

จบสาขาวิชา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อปีการศึกษา: 2534

ผู้อำนวยการโครงการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)
ผู้อำนวยการโครงการกล่องวิเศษ