คุณรัสรินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา

ล็อบบี้ยิสต์อิสระ

คุณขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต
ดารา/นักแสดง

คุณศรีริต้า เจนเซ่น

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต
ดารา/นักแสดง

คุณปุณณิศา ศิริสังข์

นิเทศศาสตรบัณฑิต ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต ปี 2553
รองอันดับ 1 และขวัญใจสื่อมวลชน นางสาวไทย 2555

คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์

นิเทศศาสตรบัณฑิต ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต
ผู้จัดการส่วน หน่วยงานพัฒนากิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

คุณบุษกร สุขกลับ พรหมสุวรรณ

นิเทศศาสตรบัณฑิต ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต
ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง

รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ

นิเทศศาสตรบัณฑิต ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต ปี 2533
อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.กรุงเทพ

คุณปิยะรัตน์ เทศดนตรี

นิเทศศาสตรบัณฑิต ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต ปี 2532
หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7

คุณ ดนัย ดีโรจนวงศ์

นิเทศศาสตรบัณฑิต ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 24

คุณ ทวินันท์ คงคราญ

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รุ่นที่ 21