คุณยศภูมิ ดำรงค์เดชากูล

คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คุณดนู ชุตินาวี

คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รุ่นที่  20

คุณ กิตติ เชี่ยววงศ์กุล

คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รุ่นที่ 35