select school

Know Alumni

คุณ ประไพพัตร โขมพัตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 21

การศึกษา

  • ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การทำงาน

  • ผู้ควบคุมการผลิตและผู้ดำเนินรายการ “ตามล่าหาความจริง” ออกอากาศทางช่อง 5

เกียรติประวัติที่เคยได้รับ

  • ได้รับรางวัลเมขลา ประเภทสารคดีเชิงข่าวดีเด่น จากรายการ “ตามล่าหาความจริง”
  • รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทเบื้องหลังข่าวดีเด่น จากรายการ “ตามล่าหาความจริง”
  • ศิษยเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในปี พ.ศ.2540

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

  • ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมูนิเคชั่น จำกัด