select school

Know Alumni

คุณ อรอุมา เกษตรพืชผล

นิเทศศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 31

การศึกษา

 • นิเทศศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รุ่นที่ 31
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน
การดูงานต่างประเทศ

 • ด้านวัฒนธรรมในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี 1991
 • ด้านเยาวชนในโครงการประชุมเยาวชนอาเซียน ณ ประเทศบรูไน ปี 1994
 • ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในโครงการมิตรภาพศตวรรษที่ 21 ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ในการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ณ ประเทศออสเตรเลีย ปี 2001

ด้านการศึกษาและฝึกอบรม

 • อาจารย์พิเศษมนุษยศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 • วิทยากร สถาบันการประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
 • วิทยากร โรงเรียนกิจการพลเรือน
 • วิทยากร สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)
 • วิทยากร ประจำหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด

 • ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท อะควารีส อินดัสเทรียล จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม จำกัด

ด้านสื่อสารมวลชน

 • วิทยากร รายการทีวี–วาที ช่อง 9, คารมคมคิด ช่อง 9
 • พิธีกร รายการฮอตไลน์ คลายเครียด ช่อง 11, รายการ เพื่อแผ่นดินไทย ช่อง 11
 • รายการวิทยุวิทยาลัยชุมชน ช่อง 11, เวทีธรรมช่อง 9, รายการรักษ์สุขภาพสโมสรสุขภาพช่อง 3
 • เขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค “สนุกอ่าน”
 • ผู้ดำเนินรายการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถานีวิทยุศึกษา, สถานีวิทยุนิวส์ซาแนล

ด้านงานสังคม

 • กรรมการสมาคมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • กรรมการจัดงานวันวิสาขบูชาและประกวดบรรยายธรรม กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติประวัติ

 • ผู้หญิงเก่งแห่งปี พ.ศ.2537
 • ผู้นำทูตตาวิเศษสมาคมสร้างสรรค์ไทย ปี พ.ศ.2537

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ร่วมด้วยช่วยกัน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเค แมส จำกัด
 • ผู้ดำเนินรายการ “กรองสถานการณ์” สทท.11
 • ผู้ดำเนินรายการ Good Morning Sweet FM