select school

Know Alumni

ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาด
Marketing Expert

รุ่น 28 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2537
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ

“ความรู้กับการศึกษานั้นต่างกันคุณอาจจะมีความรู้ได้โดยไม่ต้องมีการศึกษาแต่ในโลกปัจจุบันต้องการเครื่องการันตีในความรู้ของเรา ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้”