select school

Know Alumni

วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
President, Government Housing Bank

รุ่น 26 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2535
คณะบริหารธุรกิจ

“ประสบการณ์ชีวิตที่ทรงคุณค่าที่สุดคือช่วงชีวิตในตอนเรียนมหาวิทยาลัย”

ผมได้มีประสบการณ์ในการทำงานจริง ในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่การศึกษาเป็นการปูพื้นฐานของระบบความคิด และความรู้ ซึ่งจะมีผลอย่างมากในการทำงาน ไม่ว่าจะได้ทำงานตรงสายงานที่เรียนมาหรือไม่แต่ก็ยังสามารถนำมาปรับปรุงความคิดในการทำงานได้