select school

Know Alumni

สมชาย หาญจิตต์เกษม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Managing Director MK Restaurant Group Public Co., Ltd.

รุ่น 16 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2525
คณะบริหารธุรกิจ

“ในชีวิตของคนเราก็มีอยู่ 3 เรื่องที่จะประสบความสำเร็จ ก็คือการเลือกสถานที่ศึกษา การเลือกงาน และการเลือกคู่”

ซึ่งการเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพก็ทำให้ผมได้เรียนรู้เรื่องการจัดการและบริหารทั้งในการงานและชีวิตการได้พูดคุย ได้รู้ ได้เห็นการทำงานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก็ทำให้ผมได้นำเรื่องความคิดสร้างสรรค์มาปรับปรุงให้กับบริษัท เอ็ม.เค ด้วย