คุณจูจู ลิน

เจ้าของธุรกิจบริษัทนำเที่ยวและนำเข้าส่งออก Tongyang Travel Trading Co., Ltd.

ประภัสสร นิกรสวัสดิ์

Manager Assistant Liswell Jewelry Trading Co.,Ltd

คณาณัฐ วัฒนกรุณา

Bank of China (Thai)