select school

Know Alumni

เอกลักษณ์ เพียรพนาเวช

นักออกแบบตัวอักษร
Type Designer

รุ่น 32 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2541
คณะศิลปกรรมศาสตร์

“สิ่งที่เรียน… จริงๆ แล้วมันใช้แค่ 4 ปีเพื่อให้เรารู้ว่า…ในวิชาชีพนี้เขาคิดหรือมีการปูพื้นฐานยังไงแต่การเรียนรู้ที่แท้จริงนั้นเป็นการเรียนรู้ 10 ปี หลังจากนั้นมากกว่า”

ตัวอักษรมันคือ Form ทำให้ตอนที่เราออกแบบในแต่ละชุดมันจะไม่ยากมากเพียงแต่เราจะต้องเข้าใจพื้นฐานของมันเพื่อให้เราสามารถสร้างสิ่งใหม่ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็น Pure Art อย่างเดียวมันสามารถมองเป็นงานออกแบบประเภทอื่นๆ ได้