select school

Know Alumni

พนิดา เอี่ยมศิรินพกุล

บรรณาธิการสำนักพิมพ์ polkadot
Editor Director polkadot publishing

รุ่น 36 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2545
คณะศิลปกรรมศาสตร์

“ความคิดสร้างสรรค์มันเกิดจากแรงบันดาลใจต่างๆ รอบตัวที่ใส่เข้าไปข้างในตัวเรา และรอวันที่จะนำออกมาใช้ในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละเหตุการณ์”

มหาวิทยาลัยก็เป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ ที่มีสิ่งแวดล้อม วิชาต่างๆอาจารย์ เพื่อน เป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เรามีความสุข ได้เรียนที่นี่ ทำให้เราได้รู้จักตัวเองได้มากขึ้น เพราะมีหลายวิชาที่เราได้ทดลองและทดสอบตัวเองว่า เราเรียนแล้วเราชอบอะไรอะไรที่เหมาะกับเราไหม มันใช่สิ่งที่เรารักหรือเปล่า ถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็จะไม่มีทางรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะสามารถเข้ากับเราได้หรือเปล่า