select school

Know Alumni

พรทวีศักดิ์ ริมสกุล

ศิลปิน
Artist
เจ้าของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่
Dealer PTT & Esso

รุ่น 36 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2545
คณะศิลปกรรมศาสตร์

“การศึกษาคือ การที่เราได้รับการแนะนำแนะแนวทาง แต่การใฝ่หาความรู้จะทำให้เราประสบความสำเร็จ”

วิธีคิดของผมในการทำงาน คือ การทำยังไงก็ได้ให้สนุกสร้างบรรยากาศของการเรียน การทำงานให้สนุกเมื่อเราสนุกก็จะทำให้เราอยากจะเรียน และสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ดี