select school

Know Alumni

ธาดา วาริช

ช่างภาพแฟชั่น
Fashion Photographer

รุ่น 29 / ปีที่สำเร็จการศึกษา 2538
คณะศิลปกรรมศาสตร์

“ผมว่าคนสร้างสรรค์คงมีเยอะแล้ว แต่คนแก้ปัญหาในสังคมเรายังมีน้อย”

การเดินทางทำให้ผมได้เจอที่แปลกๆ คนแปลกๆ ปัญหาใหม่ๆ มันทำให้ผมได้ฝึกแก้ปัญหาและนำสิ่งเหล่านั้นมาทำงานสร้างสรรค์