การฝึกงานและสหกิจศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนมีความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศไทยเพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)บริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้ จำกัด บริษัท ซีพี ออล จำกัด (มหาชน) บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกสิกรไทย จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด