รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ

คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการของ สสอท.
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2558 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
  2. ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2557 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Distinguished Paper Award จากการนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “Assessing the Willingness to Pay in Reducing Plastic Bag Use: An Empirical Study in Bangkok, Thailand” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Symposium on Business and Management 2014 จัดขึ้นที่ Meiji University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง วันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557

 

ผลงานนักศึกษาด้านการเงินและการลงทุน

สอบได้ใบอนุญาต Single License

นายธีรพงษ์ ตรีขจรเกียรติ สอบได้ใบอนุญาต Single License

 

สอบได้ใบอนุญาต Single License

นายบัญชา สีหะวงษ์ สอบได้ใบอนุญาต Single License และ Derivatives License

 

สอบได้ใบอนุญาต Single License

นายศิระ น้อมพิทักษ์เจริญ สอบได้ใบอนุญาต Single License

 

สอบได้ใบอนุญาต Single License

นายขจรยศ ชมงาม สอบได้ใบอนุญาต Single License

 

สอบได้ใบอนุญาต Single License

นางสาวขนิษฐา สุขขี สอบได้ใบอนุญาต Single License

 

สอบได้ใบอนุญาต Single License

นายสุทธิพรรณ เกตุดี สอบได้ใบอนุญาต Single License และ Derivatives License

 

สอบได้ใบอนุญาต Single License

นางสาวชัญญานุช พงศ์เจริญพิทย์ สอบได้ใบอนุญาต Single License

 

สอบได้ใบอนุญาต Single License

นายปิยชนน์ อาวะกุลพาณิชย์ สอบได้ใบอนุญาต Single License

 

ผลงานนักศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ

รางวัล จากการแข่งขันกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว

นายวัชรินทร์ หัตถวิก (ร่วมกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ) ได้รับ 3 รางวัล จากการแข่งขันกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปี 2557 ได้แก่

  • 1. รางวัลโครงการดีเด่นระดับประเทศรองชนะเลิศอันดับสอง
  • 2. รางวัลการนำเสนอโครงการดีเด่นชนะเลิศ
  • 3. รางวัลรองชนะเลิศ บูธดีเด่น

 

รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ

นายชานนท์ กระสินธิ์ (เรียนจบปีการศึกษา 2555) ได้รับ รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ จากโครงการ OSOTSPA TALENT CAMP รุ่นที่ 5 ในปี 2555

 

ผลงานนักศึกษาด้านวิชาการ

รางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์

นายธนวัฒน์ อาจสิริวัฒนา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ของกระทรวงการคลัง ในปี 2555