ผลงานอาจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2558 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2557 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และได้ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Distinguished Paper Award จากการนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง