แผนการศึกษา (Degree Plan)

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

 

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EN001 English for Everyday Communication 3 3
GE001 Thinking Skills for Learning 3 3
EC101 Microeconomics I 3 3
EC103 Mathematics for Economist I 3 3
GE002 Citizenship and Social Dynamics 3 3
GE007 Art of Life 3 3
  Total 18 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

AC200 Business Accounting 3 3
EC102 Macroeconomics I 3 3
EC104 Mathematics for Economist II 3 3
EN002 English for Social Communication 3 3
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3 3
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3 3
  Total 18 18

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EC107 Introduction to Economic Statistics 3 3
EC211 Microeconomics II 3 3
EN003 English for Global Communication 3 3
GE005 Creative Leadership Skills 3 3
GE006 Asia and the Global Community 3 3
MK212 Marketing 3 3
  Total 18 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EC204 Economic Statistics 3 3
EC212 Macroeconomics II 3 3
EC214 Corporate Finance 3 3
EN014 English for Exploring the World 3 3
LA102 Business Law 3 3
MG112 Management 3 3
  Total 18 18

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EC309 Introduction to Econometrics 3 3
EC313 International Economics 3 3
EC314 Economics of Money and Banking 3 3
EC315 Personal Financial Management 3 3
EC401 Managerial Economics 3 3
EN331 Practical Business English 3 3
  Total 18 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EC310 Technical English for Economists          3 3
EC312 Public Finance 3 3
EC321 Financial and Investment Planning 3 3
EC412 Thai Economy 3 3
EC413 Economic and Business Forecasting 3 3
MG222 Entrepreneurship and Business Development 3 3
  Total 18 18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

  Free – Elective 3
  Free – Elective 3
  Total 0 6

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EC411  Seminar in Current Economic Topics 3 3
EC416 Project Preparation and Appraisal 3 3
EC424 Methodology of Economic Research 3 3
CO301 Pre-Cooperative Education 3
  Major – Elective 3
  Total 12 12

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number

Course Title

รุ่น 1

ปกติ

สหกิจ

EC430 Cooperative Education 6
  Major – Elective 3  
  Major – Elective 3  
  Free – Elective 3  
  Free – Elective 3  
    12 6

หมายเหตุ : วิชา Special Interest และ Professional Language ให้ติดตามประกาศของภาควิชา