โครงสร้างหลักสูตร

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  (Bachelor of Economics Program)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ  (ไทย) ศ.บ.
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Economics
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.Econ.


โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาตรีภาคปกติ

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  132 หน่วยกิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  30 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

  96 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาแกน 60 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 27 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 9 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

   6 หน่วยกิต