รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)

อก. 001

EN 001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

English for Everyday Communication

3

อก. 002

EN 002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม

English for Social Communication

3

อก. 003

EN 003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล

English for Global Communication

3

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)

ศท. 001

GE 001

ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้

Thinking Skills for Learning

3

ศท. 002

GE 002

พลเมืองกับสังคมพลวัต

Citizenship and Social Dynamics

3

ศท. 003*

GE 003

การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ

Cultivating Entrepreneurial Mindset

3

ศท. 004

GE 004

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต

Technology and Innovation in the Future World

3

ศท. 005

GE 005

ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์

Creative Leadership Skills

3

กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)

ศท. 006

GE 006

เอเชียกับสังคมโลก

Asia and the Global Community

3

ศท. 007

GE 007

สุนทรียภาพกับชีวิต

Art of Life

3

ศท. 008

GE 008

สุขภาพเพื่อชีวิต

Health and Wellness for Life

3

ข.หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (60 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาการบัญชี

บช. 200

AC 200

การบัญชีธุรกิจ

Business Accounting

3

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์

ศศ. 101

EC 101

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

Microeconomics I

3

ศศ. 102

EC 102

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

Macroeconomics I

3

ศศ. 211

EC 211

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

Microeconomics II

3

ศศ. 212

EC 212

เศรษฐศาสตร์มหภาค 2

Macroeconomics II

3

ศศ. 312

EC 312

การคลังสาธารณะ

Public Finance

3

ศศ. 313

EC 313

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

International Economics

3

ศศ. 314

EC 314

เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร

Economics of Money and Banking

3

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ศศ. 103

EC 103

คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1

Mathematics for Economist I

3

ศศ. 104

EC 104

คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2

Mathematics for Economist II

3

ศศ. 107

EC 107

สถิติเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

Introduction to Economic Statistics

3

ศศ. 204

EC 204

สถิติเศรษฐศาสตร์

Economic Statistics

3

ศศ. 309

EC 309

เศรษฐมิติเบื้องต้น

Introduction to Econometrics

3

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

ศศ. 310

EC 310

ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

Technical English for Economists

3

อก. 014

EN 014

ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้โลก

English for Exploring the World

3

อก. 331

EN 331

ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ

Practical Business English

3

กลุ่มวิชากฎหมาย

กม. 102

LA 102

กฎหมายธุรกิจ

Business Law

3

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

จก. 112

MG 112

การจัดการ

Management

3

จก. 222

MG 222

การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ

Entrepreneurship and Business Development

3

ตล. 212

MK 212

การตลาด

Marketing

3

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (27 หน่วยกิต)

ศศ. 214

EC 214

การเงินบรรษัท

Corporate Finance

3

ศศ. 315

EC 315

การจัดการการเงินส่วนบุคคล

Personal Financial Management

3

ศศ. 321

EC 321

การวางแผนการเงินและการลงทุน

Financial and Investment Planning

3

ศศ. 401

EC 401

เศรษฐศาสตร์การบริหาร

Managerial Economics

3

ศศ. 411

EC 411

สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางเศรษฐกิจ

Seminar in Current Economic Topics

3

ศศ. 412

EC 412

เศรษฐกิจไทย

Thai Economy

3

ศศ. 413

EC 413

การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

Economic and Business Forecasting

3

ศศ. 416

EC 416

การจัดทำและการวิเคราะห์โครงการ

Project Preparation and Appraisal

3

ศศ. 424

EC 424

ระเบียบวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

Methodology of Economic Research

3

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (9 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ศศ. 324

EC 324

ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

International Trade Theory and Policy

3

ศศ. 325

EC 325

เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ

Economics of International Finance

3

ศศ.420

EC 420

เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย

Asian Countries Economy

3

ศศ.425

EC 425

สัมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

Seminar in International Economics

3

ศศ. 429

EC 429

เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์

Economics of Logistics Management

3

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ศศ. 326

EC 326

เศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ

Economics of Entrepreneurship

3

ศศ. 327

EC 327

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

Business Strategy

3

ศศ. 415

EC 415

เศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรม

Economics of Industrial Organization

3

ศศ. 417

EC 417

เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม

Behavioral Economics

3

ศศ. 428

EC 428

สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Seminar in Business Economics

3

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

ศศ. 328

EC 328

เศรษฐศาสตร์การเงิน

Financial Economics

3

ศศ. 329

EC 329

เศรษฐมิติการเงินเบื้องต้น

Introduction to Financial Econometrics

3

ศศ. 418

EC 418

การจัดการความเสี่ยง

Risk Management

3

ศศ. 426

EC 426

ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

Monetary Theory and Policy

3

ศศ.427

EC 427

สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน

Seminar in Financial Economics

3

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

สศ. 301

CO 301

เตรียมสหกิจศึกษา (เฉพาะแบบสหกิจศึกษา)

Pre –Cooperative Education

3

ศศ. 430

EC 430

สหกิจศึกษา (เฉพาะแบบสหกิจศึกษา)

Cooperative Education

6

ศศ. 433

EC 433

การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์

Economic Internship

3

ศศ. 434

EC 434

การศึกษาอิสระ

Independent Study

3

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้

ศศ. 200

EC 200

เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวัน

Practical Economics for Daily Life

3

ศศ. 222

EC 222

เศรษฐกิจพอเพียง

Sufficiency Economy

3

ศศ. 223

EC 223

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับสื่อ

Essential Economics for Media

3

ศศ. 432

EC 432

การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์

Creative Learning for Economists

3