ห้องปฏิบัติการ

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนจัดเตรียมสถานที่และห้องสำหรับปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกใช้งานเครื่องมือที่ดีที่สุดที่คณะจัดเตรียมไว้ให้และได้ศึกษาโปรแกรมที่จำเป็นต่อการทำงานจริงในอนาคต อาทิ

โปรแกรม STATA

เป็นโปรแกรมสถิติที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางในหมู่นักเศรษฐมิติ (Econometrician) เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) ที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยในการวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นโปรแกรมที่สามารถประยุกต์ใช้ในการวิจัยได้อย่างหลากหลาย ทั้งวิจัยเชิงธุรกิจ สังคม ฯลฯ นอกจากนี้โปรแกรม STATA ยังเป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาคำสั่งและทางเลือกใหม่ๆ ในการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้การใช้โปรแกรม STATA จะทำให้นักศึกษามีความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากมีทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

โปรแกรม SPSS

เป็นโปรแกรมสถิติสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross Sectional Data) ซึ่งได้จากการเก็บแบบสอบถาม ซึ่งมักพบในการวิเคราะห์และวิจัยทางธุรกิจและสังคม การเรียนรู้การใช้โปรแกรม SPSS จะทำให้นักศึกษามีความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากมีทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ประเด็นทางธุรกิจและสังคม

ฐานข้อมูลออนไลน์

นักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์และพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเงิน โดยอาศัยข้อมูลจริงจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ทั้งฐานข้อมูลระดับในระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น

 

ฐานข้อมูล SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

ฐานข้อมูล World Development Indicator ของWorld Bank เป็นต้น

ฐานข้อมูลงานวิจัย

นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถสืบค้นงานวิจัยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ได้จากฐานข้อมูลงานวิจัยระดับนานาชาติ เช่น

ฐานข้อมูล ScienceDirect

ฐานข้อมูล Emerald Insight

 

ฐานข้อมูล EBSCOhost เป็นต้น