ผลงานอาจารย์

ผลงานอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ด้านงานวิจัยวิเคราะห์หุ้นและเศรษฐกิจ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2558 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
  2. ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2557 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และได้ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น Distinguished Paper Award จากการนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “Assessing the Willingness to Pay in Reducing Plastic Bag Use: An Empirical Study in Bangkok, Thailand” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Symposium on Business and Management 2014 จัดขึ้นที่ Meiji University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง วันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557

 BACK