ที่อยู่ติดต่อ แผนที่

คณะดิจิทัลมีเดียและภาพยนตร์

ที่ตั้ง: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อาคาร CCDA

9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02 902 0299 ต่อ 2430

โทรสาร: 02 516 8544