โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาพยนตร์ (Bachelor of Communication Arts Program in Film)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) นิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์)
ชื่อย่อ  (ไทย) นศ.บ. (ภาพยนตร์)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Communication Arts (Film)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.Com. Arts (Film)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  135 หน่วยกิต

หลักสูตรทางปฏิบัติการ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30      หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 15    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 6    หน่วยกิต

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 

99     หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 24     หน่วยกิต
     -กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 39  หน่วยกิต
     -กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 21    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาโท 15         หน่วยกิต

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   

6      หน่วยกิต