รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 3 (2 – 2 – 6)
EN 011 English in Action
อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2 – 2 – 6)
EN 012 English for Daily Life
อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด 3 (2 – 2 – 6)
EN 013 English for Expressing Ideas

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)

ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3 (3 – 0 – 6)
GE 111 Value of Graduates
ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3 (3 – 0 – 6)
GE 112 Information Technology and the Future World
ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3 (3 – 0 – 6)
GE 113 Thai Language for Creativity
ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก 3 (3 – 0 – 6)
GE 114 Thai Citizens, Global Citizens
ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต 3 (3 – 0 – 6)
GE 115 The Art of Life

กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)

ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ 3 (3 – 0 – 6)
GE 116 Leadership Skills
ศท. 117 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (3 – 0 – 6)
GE 117 Mathematics for Daily Life
ศท. 118 ชีวิตและสุขภาพ 3 (3 – 0 – 6)
GE 118 Life and Health
ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3 (3 – 0 – 6)
GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy

ข. หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต)

วิชาแกน

วิชาบังคับนอกสาขา (9 หน่วยกิต)

สถ. 203 สถิติเพื่อสังคมศาสตร์ 3 (3 – 0 – 6)
ST 203 Statistics for Social Sciences
อก. 340 ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1 3 (3 – 0 – 6)
EN 340 English for Professional Communication Arts I
อก. 341 ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2 3 (3 – 0 – 6)
EN 341 English for Professional Communication Arts II

วิชาบังคับในสาขา (27 หน่วยกิต)

นทศ. 101 การสื่อสารเบื้องต้น 3 (3 – 0 – 6)
COM 101 Introduction to Communication
นทศ. 102 ความรู้เบื้องต้นทางกฏหมายสำหรับนิเทศศาสตร์ 3 (3 – 0 – 6)
COM 102 Introduction to Law for Communication Arts
นทศ. 103 วาทวิทยา 3 (3 – 0 – 6)
COM 103 Speech
นทศ. 104 การถ่ายภาพดิจิทัล 3 (2 – 2 – 5)
COM 104 Digital Photography
นทศ. 105 การวิจัยการสื่อสารเบื้องต้น 3 (3 – 0 – 6)
COM 105 Introduction to Communication Research
นทศ. 106 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3 (3 – 0 – 6)
COM. 106 Integrated Marketing Communications
นทศ. 107 สื่อมวลชนกับสังคม 3 (3 – 0 – 6)
COM 107 Mass Media and Society
นทศ. 111 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 2 (2 – 0 – 4)
COM 111 Introduction to Public Relations
นทศ. 112 วารสารศาสตร์เบื้องต้น 2 (2 – 0 – 4)
COM 112 Introduction to Journalism
นทศ. 113 การโฆษณาเบื้องต้น 2 (2 – 0 – 4)
COM 113 Introduction to Advertising
นทศ. 114 ศิลปะการแสดงเบื้องต้น 2 (2 – 0 – 4)
COM 114 Introduction to Performing Arts
นทศ. 115 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น 2 (2 – 0 – 4)
COM 115 Introduction to Broadcasting
นทศ. 116 การภาพยนตร์เบื้องต้น 2 (2 – 0 – 4)
COM 116 Introduction to Film
นทศ. 117 การสื่อสารแบรนด์เบื้องต้น 2 (2 – 0 – 4)
COM 117 Introduction to Brand Communications

วิชาเอก-บังคับ (30 หน่วยกิต)

ภพย. 101 สุนทรียศาสตร์แห่งภาพยนตร์ 3 (3 – 0 – 0)
FLM 101 Film Aesthetics
ภพย. 102 เทคนิคภาพยนตร์ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 102 Film Techniques
ภพย. 203 ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ 3 (3 – 0 – 0)
FLM 203 Film History
ภพย. 204 ศิลปะการเล่าเรื่อง 2 (2 – 2 – 0)
FLM 204 Arts of Storytelling
ภพย. 205 ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตร์ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 205 Screenwriting Workshop
ภพย. 206 ปฏิบัติการงานออกแบบและภาพรวมในงานภาพยนตร์ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 206 Design and Visualization Workshop for Film
ภพย. 207 การถ่ายภาพยนตร์ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 207 Cinematography
ภพย. 208 อุตสาหกรรมภาพยนตร์นานาชาติ 3 (3 – 0 – 0)
FLM 208 International Film Industry
ภพย. 309 การวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์ 3 (3 – 0 – 6)
FLM 309 Film Analysis and Criticism
ภพย. 400 สัมมนาภาพยนตร์เชิงวิชาชีพและสังคม 3 (3 – 0 – 6)
FLM 400 Seminar in Film and Society
ภพย. 435 ปฏิบัติการการเตรียมการโครงการสารนิพนธ์ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 435 Degree Project Preparation Workshop
ภพย. 436 โครงการสารนิพนธ์ภาพยนตร์ 3 (1 – 4 – 2)
FLM 436 Degree Project in Film

วิชาเอก-เลือก (15 หน่วยกิต)

เอกเลือกการผลิตภาพยนตร์ (เลือกเรียนตามหมวดที่กำหนด)

(หมวด ก.)

ภพย. 300 การกำกับภาพ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 300 Directing for the Screen
ภพย. 310 การกำกับศิลป์ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 310 Art Direction
ภพย. 311 ศิลปะนิยมเพื่องานภาพยนตร์ 3 (3 – 0 – 0)
FLM 311 Art Appreciation for Film
ภพย. 312 ปฏิบัติการการออกแบบภาพยนตร์ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 312 Production Design Workshop
ภพย. 431 กลยุทธ์สร้างสรรค์เพื่อความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบันเทิง 2 (0 – 4 – 2)
FLM 431 Creative Strategies for Entrepreneurship in Entertainment Business
ภพย. 433 การผลิตภาพยนตร์ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 433 Film Production
ภพย. 434 ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล 2 (0 – 4 – 2)
FLM 434 Digital Film Production Workshop

(หมวด ข.)

ภพย. 300 การกำกับภาพ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 300 Directing for the Screen
ภพย. 320 การบันทึกเสียงสำหรับงานภาพยนตร์ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 320 Sound Recording for Film
ภพย. 321 ดนตรีวิจักษ์เพื่องานภาพยนตร์ 3 (3 – 0 – 0)
FLM 321 Music Appreciation For Film
ภพย. 322 ปฏิบัติการการผลิตเสียงในงานภาพยนตร์ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 322 Audio Post Production Workshop
ภพย. 431 กลยุทธ์สร้างสรรค์เพื่อความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบันเทิง 2 (0 – 4 – 2)
FLM 431 Creative Strategies for Entrepreneurship in Entertainment Business
ภพย. 433 การผลิตภาพยนตร์ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 433 Film Production
ภพย. 434 ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล 2 (0 – 4 – 2)
FLM 434 Digital Film Production Workshop

(หมวด ค.)

ภพย. 300 การกำกับภาพ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 300 Directing for the Screen
ภพย. 330 การถ่ายภาพยนตร์ขั้นสูง 2 (0 – 4 – 2)
FLM 330 Advanced Cinematography
ภพย. 332 การจัดแสงสำหรับงานภาพยนตร์ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 332 Lighting for Film
ภพย. 311 ศิลปะนิยมเพื่องานภาพยนตร์ 3 (3 – 0 – 0)
FLM 311 Art Appreciation for Film
ภพย. 431 กลยุทธ์สร้างสรรค์เพื่อความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบันเทิง 2 (0 – 4 – 2)
FLM 431 Creative Strategies for Entrepreneurship in Entertainment Business
ภพย. 433 การผลิตภาพยนตร์ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 433 Film Production
ภพย. 434 ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล 2 (0 – 4 – 2)
FLM 434 Digital Film Production Workshop

(หมวด ง.)

ภพย. 300 การกำกับภาพ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 300 Directing the Screen
ภพย. 340 การกำกับนักแสดงสำหรับงานภาพยนตร์ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 340 Directing Actors for Film
ภพย. 341 ผู้กำกับภาพยนตร์ในฐานะประพันธกร 3 (3 – 0 – 0)
FLM 341 Film Authorship
ภพย. 342 ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตร์ขั้นสูง 2 (0 – 4 – 2)
FLM 342 Advanced Screenwriting Workshop
ภพย. 431 กลยุทธ์สร้างสรรค์ความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบันเทิง 2 (0 – 4 – 2)
FLM 431 Creative Strategies for Entrepreneurship in Entertainment Business
ภพย. 433 การผลิตภาพยนตร์ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 433 Film Production
ภพย. 434 ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล 2 (0 – 4 – 2)
FLM 434 Digital Film Production Workshop

(หมวด จ.)

ภพย. 300 การกำกับภาพ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 300 Directing for the Screen
ภพย. 350 การตัดต่อภาพยนตร์ 3 (1 – 4 – 2)
FLM 350 Film Editing
ภพย. 351 การสร้างผลพิเศษทางภาพสำหรับงานภาพยนตร์ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 351 Visual Effects for Film
ภพย. 352 ปฏิบัติการกระบวนการหลังการผลิต 2 (0 – 4 – 2)
FLM 352 Post Production Workshop
ภพย. 431 กลยุทธ์สร้างสรรค์เพื่อความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบันเทิง 2 (0 – 4 – 2)
FLM 431 Creative Strategies for Entrepreneurship in Entertainment Business
ภพย. 433 การผลิตภาพยนตร์ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 433 Film Production
ภพย. 434 ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล 2 (0 – 4 – 2)
FLM 434 Digital Film Production Workshop

เอกเลือกการบริหารงานภาพยนตร์

ภพย. 360 การบริหารและการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ 3 (3 – 0 – 0)
FLM 360 Film Administration and Distribution
ภพย. 361 การวางแผนการผลิตภาพยนตร์ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 361 Production Planning for Film
ภพย. 362 การบริหารงานเทศกาลภาพยนตร์ 3 (3 – 0 – 0)
FLM 362 Film Curating and Exhibition
ภพย. 441 การอำนวยการสร้างภาพยนตร์ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 441 Producing for Film
ภพย. 431 กลยุทธ์สร้างสรรค์เพื่อความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบันเทิง 2 (0 – 4 – 2)
FLM 431 Creative Strategies for Entrepreneurship in Entertainment Business
ภพย. 437 การฝึกงานภาพยนตร์ 3 (0 – 36 – 6)
FLM 437 Film Internship

พื้นความรู้ : เกรดเฉลี่ยสะสมปี 3 เทอม 1 ไม่ต่ำกว่า 2.5

พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชาเอกเลือกและเอกบังคับไม่น้อยกว่า 9 วิชา

เอกเลือกภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก

ภพย. 370 แนวคิดร่วมสมัยในภาพยนตร์และทฤษฎีภาพยนตร์ 3 (3 – 0 – 0)
FLM 370 Contemporary Themes in Film: Theory and Practice
ภพย. 371 สุนทรียศาสตร์ขั้นสูงในงานภาพยนตร์ 3 (3 – 0 – 0)
FLM 371 Advanced Film Aesthetics
ภพย. 372 พื้นที่ เวลา เสียงและภาพเคลื่อนไหว 2 (0 – 4 – 2)
FLM 372 Space, Time, Sound, and Moving Image
ภพย. 373 ภาพยนตร์และคนดู 3 (3 – 0 – 0)
FLM 373 Film and Spectatorship
ภพย. 342 ปฏิบัติการงานเขียนบทภาพยนตร์ขั้นสูง 2 (0 – 4 – 2)
FLM 342 Advanced Screenwriting Workshop
ภพย. 471 ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก 2 (0 – 4 – 2)
FLM 471 Alternative Filmmaking Workshop
ภพย. 431 กลยุทธ์สร้างสรรค์เพื่อความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบันเทิง 2 (0 – 4 – 2)
FLM 431 Creative Strategies for Entrepreneurship in Entertainment Business

วิชาโท (15 หน่วยกิต)

วิชาโทภาพยนตร์ (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาภาพยนตร์) นักศึกษาเรียน 5 วิชาที่ภาควิชาภาพยนตร์กำหนดจากรายวิชาดังต่อไปนี้

ภพย 101 สุนทรียศาสตร์แห่งภาพยนตร์ 3 (3 – 0 – 0)
FLM 101 Film Aesthetics
ภพย 102 เทคนิคภาพยนตร์ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 102 Film Techniques
ภพย 204 ศิลปะการเล่าเรื่อง 2 (2 – 2 – 0)
FLM 204 Arts of Storytelling
ภพย. 206 ปฏิบัติการงานออกแบบและภาพรวมในงานภาพยนตร์ 2 (0 – 4 – 2)
FLM 206 Design and Visualization Workshop for Film
ภพย. 208 อุตสาหกรรมภาพยนตร์นานาชาติ 3 (3 – 0 – 0)
FLM 208 International Film Industry
ภพย. 309 การวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์ 3 (3 – 0 – 6)
FLM 309 Film Analysis and Criticism

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี(9 หน่วยกิต)

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้

นทศ. 151 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจบันเทิง 3 (3 – 0 – 6)
COM 151 Public Relations for Entertainment Business
นทศ. 152 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ 3 (3 – 0 – 6)
COM 152 Personality Development for Public Relations Profession
นทศ. 153 การประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 (3 – 0 – 6)
COM 153 Public Relations for Small and Medium Business Enterprises
นทศ. 154 การประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 (3 – 0 – 6)
COM 154 Public Relations for Creative Industries
นทศ. 155 การเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 3 (3 – 0 – 6)
COM 155 Negotiation and Conflict Resolution
นทศ. 156 การประชาสัมพันธ์ทางการเมือง 3 (3 – 0 – 6)
COM 156 Political Public Relations
นทศ. 157 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจสันทนาการ 3 (3 – 0 – 6)
COM 157 Public Relations for Recreation
นทศ. 158 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 3 (3 – 0 – 6)
COM 158 Health Communication
นทศ. 159 การประชาสัมพันธ์บุคคลผู้มีชื่อเสียง 3 (3 – 0 – 6)
COM 159 Public Relations for Celebrity
นทศ. 160 การเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับงานกิจกรรมและการนำเสนอ 3 (3 – 0 – 6)
COM 160 Creative Writing for Event and Presentation
นทศ. 161 การวางแผนและการบริหารกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 3 (3 – 0 – 6)
COM 161 Creative Event Planning and Management
นทศ. 251 ทักษะการเป็นผู้ประกาศ 3 (1 – 4 – 6)
COM 251 Newscaster Performance
นทศ. 252 ประวัติศาสตร์วารสารศาสตร์ 3 (3 – 0 – 6)
COM 252 History of Journalism
นทศ. 253 การรายงานข่าวกีฬา 3 (3 – 0 – 6)
COM 253 Sport Reporting
นทศ. 254 การรายงานข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 – 0 – 6)
COM 254 ICT Reporting 3 (3 – 0 – 6)
นทศ. 255 การแปลข่าว
COM 255 News Translation
นทศ. 256 ศิลปะและสุนทรียศาสตร์เพื่องานวารสารศาสตร์ 3 (3 – 0 – 6)
COM 256 Arts and Aesthetics for Journalism
นทศ. 257 การผลิตสารคดีเชิงข่าว 3 (1 – 4 – 6)
COM 257 News Documentary Production
นทศ. 258 การสื่อข่าวเฉพาะทาง 3 (3 – 0 – 6)
COM 258 Specialized Reporting
นทศ. 351 การโฆษณาสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 3 (3 – 0 – 6)
COM 351 Advertising for SMEs
นทศ. 352 แฟ้มผลงานสร้างสรรค์ 3 (3 – 0 – 6)
COM 352 Creative Portfolio
นทศ. 353 การออกแบบเพื่อการสื่อสาร 3 (2 – 2 – 5)
COM 353 Communication Design
นทศ. 354 การโฆษณาเพื่อการค้าสมัยใหม่ 3 (3 – 0 – 6)
COM 354 Advertising for Modern Trade
นทศ. 355 การถ่ายภาพในสตูดิโอ 3 (2 – 2 – 5)
COM 355 Studio Photography
นทศ. 356 การสร้างภาพเคลื่อนไหวในงานโฆษณา 3 (2 – 2 – 5)
COM 356 Motion Graphics in Advertising
นทศ. 357 กิจกรรมพิเศษทางการตลาด 3 (3 – 0 – 6)
COM 357 Event Marketing
นทศ. 358 การฝึกงานโฆษณา 3 (0 – 9 – 5)
COM 358 Advertising Internship
นทศ. 359 ทักษะทางภาษาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพโฆษณา 3 (3 – 0 – 6)
COM 359 Language Skills for Advertising Practitioner
นทศ. 360 ศึกษาเชิงประสบการณ์ธุรกิจโฆษณาระหว่างประเทศ 3 (3 – 0 – 6)
COM 360 International Field Study in Advertising
นทศ. 461 การแต่งหน้าสำหรับการแสดง 3 (2 – 2 – 0)
COM 461 Theatre Make-up
นทศ. 462 การแต่งหน้าสำหรับการแสดงขั้นสูง 3 (2 – 2 – 0)
COM 462 Advanced Theatrical Make-up
นทศ. 463 การออกแบบมัลติมีเดียสำหรับการแสดงบนเวที 3 (2 – 2 – 0)
COM 463 Multimedia Design for Live Performance
นทศ. 464 การสร้างอุปกรณ์ประกอบฉาก 3 (2 – 2 – 0)
COM 464 Props Makins
นทศ. 465 ละครหุ่น 3 (2 – 2 – 0)
COM 465 Puppetry
นทศ. 466 ละครใบ้ 3 (2 – 2 – 0)
COM 466 Mime
นทศ. 467 นาฏลีลาร่วมสมัย 3 (2 – 2 – 0)
COM 467 Contemporary Dance
นทศ. 468 นาฏศิลป์ไทย 3 (2 – 2 – 0)
COM 468 Thai Dance
นทศ. 469 แนวโน้มศิลปะในละคร โทรทัศน์ และภาพยนตร์ 3 (3 – 0 – 6)
COM 469 Art Trend in Theatre, Television and Film
นทศ. 470 วาดสีฉาก 3 (2 – 2 – 0)
COM 470 Scene Painting
นทศ. 471 การออกแบบฉาก 3 (2 – 2 – 0)
COM 471 Scenic Design
นทศ. 472 การออกแบบแสง 3 (2 – 2 – 0)
COM 472 Lighting Design
นทศ. 473 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 3 (2 – 2 – 0)
COM 473 Costume Design
นทศ. 474 ประวัติการละคร 3 (2 – 2 – 0)
COM 474 History of Theatre
นทศ. 475 การศึกษาการแสดงสากล 3 (2 – 2 – 0)
COM 475 World Performing Arts Studies
นทศ. 476 ละครตะวันออก 3 (2 – 2 – 0)
COM 476 Oriental Drama
นทศ. 477 โอเปรา 3 (2 – 2 – 0)
COM 477 Opera
นทศ. 478 ละครเบรคชท์ 3 (2 – 2 – 0)
COM 478 Brechtian Theatre
นทศ. 479 ละครแอบเสิร์ด 3 (2 – 2 – 0)
COM 479 Adsurd Theatre
นทศ. 480 ผู้หญิงในละคร 3 (2 – 2 – 0)
COM 480 Women in Drama and Theatre
นทศ. 481 ละครในการศึกษา 3 (2 – 2 – 0)
COM 481 Theatre in Education
นทศ. 482 การแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 3 (2 – 2 – 0)
COM 482 Acting for Personality Development
นทศ. 483 การอ่านเพื่อสื่อความหมาย 3 (2 – 2 – 0)
COM 483 Oral Interpretation
นทศ. 484 ละครสำหรับเด็ก 3 (2 – 2 – 0)
COM 484 Theatre for Children
นทศ. 485 ทฤษฎีการแสดงและการกำกับการแสดง 3 (2 – 2 – 0)
COM 485 Theories of Acting and Directing
นทศ. 486 ละครแนวทดลอง 3 (2 – 2 – 0)
COM 486 Experimental Theatre
นทศ. 487 เชคสเปียร์ในสังคมร่วมสมัย 3 (2 – 2 – 0)
COM 487 Shakespeare in Contemporary Society
นทศ. 488 โศกนาฏกรรม 3 (2 – 2 – 0)
COM 488 Tragedy
นทศ. 489 สุขนาฏกรรม 3 (2 – 2 – 0)
COM 489 Comedy
นทศ. 490 การศึกษาแนวโน้มศิลปะการแสดงร่วมสมัย 3 (3 – 0 – 0)
COM 490 Contemporary Trend in Performing Arts
นทศ. 491 ละครไทยในสังคมร่วมสมัย 3 (3 – 0 – 7)
COM 491 Thai Drama in Contemporary Society
นทศ.551 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อสังคม 3 (3 – 0 – 6)
COM 551 Social Broadcasting
นทศ.552 การผลิตรายการสารคดี 3 (2 – 2 – 5)
COM 552 Documentary Production
นทศ.553 การผลิตรายการกีฬา 3 (2 – 2 – 5)
COM 553 Sports Production
นทศ.554 การออกแบบแสงสำหรับงานวิทยุโทรทัศน์ 3 (2 – 2 – 5)
COM 554 Lighting Design For Television
นทศ.555 การใช้เสียงในงานวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ 3 (3 – 0 – 6)
COM 555 Voice Work in Broadcasting
นทศ.556 การผลิตงานวิดีทัศน์ระบบ 3 มิติ 3 (2 – 2 – 5)
COM 556 3D Video Production
นทศ.557 การควบคุมการผลิตในงานวิทยุโทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่ 3 (3 – 0 – 6)
COM 557 Producing for Television and New Media
นทศ.558 ระบบสื่อมวลชนโลก 3 (3 – 0 – 6)
COM 558 Global Media System
นทศ.559 ดนตรีในงานสื่อสารมวลชนร่วมสมัย 3 (3 – 0 – 6)
COM 559 Music in Contemporary Mass Media
นทศ. 651 การแสดงสำหรับภาพยนตร์ 3 (1 – 4 – 2)
COM 651 Acting for Film
นทศ. 652 เทคนิคการแสดงขั้นสูงในงานภาพยนตร์ 3 (1 – 4 – 2)
COM 652 Acting for the Cameras: Advanced Techniques
นทศ. 653 ปฏิบัติการการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ 3 (1 – 4 – 2)
COM 653 Film Narrative Workshop
นทศ. 654 ปฏิบัติการการสร้างดนตรีประกอบสำหรับภาพยนตร์ 3 (1 – 4 – 2)
COM 654 Scoring for Film Workshop
นทศ. 655 การตกแต่งฉากและเครื่องประกอบการแสดง 3 (1 – 4 – 2)
COM 655 Set Decoration and Props
นทศ. 656 กราฟิกส์และภาพเคลื่อนไหว 3 (1 – 4 – 2)
COM 656 Graphics and Animation
นทศ. 657 วิวัฒนาการภาพยนตร์เอเชีย 3 (3 – 0 – 0)
COM 657 Surveys of Asian Films
นทศ. 658 วิวัฒนาการภาพยนตร์ยุโรปและอเมริกา 3 (3 – 0 – 0)
COM 658 Surveys of European and American Films
นทศ. 659 วิวัฒนาการภาพยนตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3 – 0 – 0)
COM 659 Surveys of South East Asian Films
นทศ. 660 ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์ทดลอง 3 (1 – 4 – 2)
COM 660 Experimental Filmmaking Workshop
นทศ. 661 ปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สารคดี 3 (1 – 4 – 2)
COM 661 Documentary Filmmaking Workshop
นทศ. 662 สัมมนากระบวนการทำงานของนักสร้างภาพยนตร์ไทย 3 (3 – 0 – 0)
COM 662 Thai Filmmaker Master Class
นทศ. 663 การควบคุมความต่อเนื่องในงานภาพยนตร์ 3 (1 – 4 – 2)
COM 663 Continuity in Film
นทศ. 664 เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์ขั้นสูง 3 (1 – 4 – 2)
COM 664 Advanced Digital Editing Techniques
นทศ. 665 เทคนิคพิเศษและการประกอบภาพ 3 (1 – 4 – 2)
COM 665 Special Effects and Digital Compositing for Film
นทศ. 666 งานเก็บภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว 3 (3 – 0 – 6)
COM 666 Film Archive Studies
นทศ. 751 สื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารตรา 3 (3 – 0 – 6)
COM 751 Digital Media for Brand Communications
นทศ. 752 การสร้างความสัมพันธ์ตราเชิงกลยุทธ์ 3 (3 – 0 – 6)
COM 752 Strategic Brand Relationships
นทศ. 753 สุนทรียภาพเพื่อการสื่อสารตรา 3 (3 – 0 – 6)
COM 753 Aesthetics in Brand Communications
นทศ. 754 การสร้างตราแฟชั่น 3 (3 – 0 – 6)
COM 754 Fashion Branding
นทศ. 755 การสร้างตราผู้มีชื่อเสียง 3 (3 – 0 – 6)
COM 755 Celebrity Branding
นทศ. 756 การสร้างตราในธุรกิจท่องเที่ยว 3 (3 – 0 – 6)
COM 756 Tourism Branding
นทศ. 757 การสื่อสารตรากับสังคม 3 (3 – 0 – 6)
COM 757 Brand Communications and Society
นทศ. 758 การสร้างตราธุรกิจบันเทิง 3 (3 – 0 – 6)
COM 758 Entertainment Branding
นทศ. 759 เรื่องเฉพาะทางการสื่อสารตรา 3 (3 – 0 – 6)
COM 759 Selected Topics in Brand Communications
นทศ. 851 การค้นคว้าอิสระ 3 (3 – 0 – 6)
COM 851 Independent Study
นทศ. 852 การสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ 3 (3 – 0 – 6)
COM 852 International Mass Communication
นทศ. 853 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 3 (3 – 0 – 6)
COM 853 Development Communication
นทศ. 854 สันติภาพศึกษา 3 (3 – 0 – 6)
COM 854 Peace Studies
นทศ. 855 การสื่อสารระหว่างบุคคล 3 (3 – 0 – 6)
COM 855 Interpersonal Communication
นทศ. 856 เพศในวัฒนธรรมนิยม 3 (3 – 0 – 6)
COM 856 Sex in Popular Culture
นทศ. 857 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการ 3 (3 – 0 – 6)
COM 857 Integrated Academic Social Responsibility Project