สาขาวิชาภาพยนตร์

สาขาวิชาภาพยนตร์

ในปีการศึกษา 2560 ภาควิชาได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและความต้องการของตลาดแรงงาน มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเพิ่มทักษะการแสดงภาพยนตร์และสื่อจอ เพื่อครอบคลุมอุตสาหกรรมบันเทิง หลักสูตรเน้นความเชี่ยวชาญ 4 ด้าน ได้แก่

การผลิตภาพยนตร์ (Film Production)

มุ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตรอบด้าน ตั้งแต่การเขียนบท การกำกับ การบริหารงานกองถ่าย การกำกับศิลป์ การถ่ายภาพยนตร์ การลำดับภาพ การบันทึกและออกแบบเสียง ตลอดจนกระบวนการหลังการถ่ายทำตามมาตรฐานวิชาชีพ รองรับการทำงานทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ

ธุรกิจภาพยนตร์และสื่อจอ (Film and Screen Media Business)

มุ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานธุรกิจภาพยนตร์และสื่อจอทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับหน่วยธุรกิจ พัฒนาทักษะการนำเสนอแผนธุรกิจ การเจรจาต่อรอง การตลาดและการจัดจำหน่าย การบริหารงานเทศกาลภาพยนตร์ การทำงบประมาณและแผนการถ่ายทำ การประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ แนวทางการสร้างเครือข่าย การจัดตั้งและดำเนินงานธุรกิจ การดำเนินกลยุทธ์การตลาด การสร้างสรรค์โอกาสในธุรกิจบันเทิง และโอกาสในการฝึกงานกับ บริษัทผลิตภาพยนตร์ สตูดิโอภาพยนตร์ บริษัทให้เช่าอุปกรณ์ (Equipment Rental Company) รวมถึงบริษัทผลิตภาพยนตร์โฆษณา (Production House) ที่มีชื่อเสียง

ภาพยนตร์ศึกษาและการผลิตภาพยนตร์ทางเลือก (Film Studies and Alternative Filmmaking)

มุ่งพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์ และการสำรวจพรมแดนใหม่ๆ ของศิลปะภาพยนตร์ เพื่อความเข้าใจในศาสตร์ และศิลปะภาพยนตร์ที่ลึกซึ้ง พร้อมโอกาสในการผลิตภาพยนตร์แนวศิลปะ แนวทดลอง หรือภาพยนตร์สารคดี และโอกาสในการส่งผลงานเข้าประกวดในเทศกาลภาพยนตร์ระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงโอกาสในการเป็นบรรณาธิการ คอลัมนิสต์และทีมผู้ผลิตนิตยสารภาพยนตร์เนื้อหาสุดเข้มข้น (Crop)

การแสดงสำหรับภาพยนตร์ (Acting for Screen)

มุ่งพัฒนาทักษะการแสดงสำหรับสื่อที่เล่าเรื่องด้วยภาพทุกประเภท การแสดงภาพยนตร์เฉพาะประเภท การใช้เสียงและการเคลื่อนไหวร่างกาย เทคนิคการคัดเลือกและการทดสอบความสามารถนักแสดง โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและบุคลากรระดับมืออาชีพ รวมไปถึงทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ อุตสาหกรรมบันเทิง และสื่อที่เล่าเรื่องด้วยภาพ