แผนการศึกษา (Degree Plan)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล

 

ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN001 English for Everyday Communication 3
TE001 Trends in Digital Media Technology 3
GE001 Thinking Skills for Learning 3
TE002 Introduction to Digital Imaging Tools and Techniques 3
TE003 Computer Graphics for Digital Media 3
TE004 Digital Photography 3
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN002 English for Social Communication 3
GE002 Citizenship and Social Dynamics 3
TE005 Visual and Music Appreciation 3
TE006 Introduction to Visual Effects 3
TE007 Visual Communications for Digital Media 3
TE008 Creative Thinking for Digital Media 3
DM101 History of Animation 3
รวม 21

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN001 English for Everyday Communication
TE004 Photography
TE001 Trends in Digital Media Technology
รวม

 

ชั้นปีที่ 2

เฉพาะด้านเลือกการสร้างสรรค์แอนิเมชันสามมิติ

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN003 English for Global Communication 3
GE007 Art of Life 3
DM201 Visual Storytelling 3
DM202 Media & Marketing Strategy for Digital Content Business 3
DM203 Animation I 3
DM311 Essential Drawing for Animation 3
DM312 Digital Painting 3
รวม 21

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
DM205 Cinematic Art for Animation and Visual Effects 3
DM206 Script Writing for Digital Media 3
DM207 Introduction to Sound Production 3
DM212 Digital Media Production I 3
DM313 Character Design 3
Major Electives 1 3
รวม 18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
TE002 Introduction to Digital Imaging Tools and Techniques
GE005 Creative Leadership Skills
TE003 Computer Graphics for Digital Media
รวม

 

ชั้นปีที่ 3

เฉพาะด้านเลือกการสร้างสรรค์แอนิเมชันสามมิติ

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3
GE008 Health and Wellness for Life 3
DM213 Digital Media Production II 3
DM302 Digital Content and Asset Management 3
DM303 Art of Speaking and Presentation 3
DM314 Lighting and Rendering 3
Major elective 2 3
รวม 21

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3
DM214 Digital Media Production III 3
DM301 Video Post-Production 3
DM315 Digital Sculpture 3
DM391 Directing the Screen 3
Free Elective 1 3
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 4

เฉพาะด้านเลือกการสร้างสรรค์แอนิเมชันสามมิติ

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE005 Creative Leadership Skills 3
DM362 Culture, Law, Ethics and Copyright in Digital Media Business 3
DM411 Career Preparation 3
DM412 Degree Project Research and Development 3
Free Elective 2 3
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
DM424 Degree Project in Digital Media 3
รวม 3

 

ชั้นปีที่ 2

เฉพาะด้านเลือกการสร้างผลพิเศษทางภาพ

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN003 English for Global Communication 3
GE007 Art of Life 3
DM201 Visual Storytelling 3
DM202 Media & Marketing Strategy for Digital Content Business 3
DM203 Animation I 3
DM311 Essential Drawing for Animation 3
DM312 Digital Painting 3
รวม 21

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
DM205 Cinematic Art for Animation and Visual Effects 3
DM206 Script Writing for Digital Media 3
DM207 Introduction to Sound Production 3
DM212 Digital Media Production I 3
DM313 Character Design 3
Major Elective 1 3
รวม 18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
TE002 Introduction to Digital Imaging Tools and Techniques
GE005 Creative Leadership Skills
TE003 Computer Graphics for Digital Media
รวม

 

ชั้นปีที่ 3

เฉพาะด้านเลือกการสร้างผลพิเศษทางภาพ

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3
GE008 Health and Wellness for Life 3
DM213 Digital Media Production II 3
DM302 Digital Content and Asset Management 3
DM303 Art of Speaking and Presentation 3
DM314 Lighting and Rendering 3
Major Elective 2 3
รวม 21

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3
DM214 Digital Media Production III 3
DM301 Video Post-Production 3
DM315 Digital Sculpture 3
DM391 Directing the Screen 3
Free Elective 1 3
รวม 18

ชั้นปีที่ 4

เฉพาะด้านเลือกการสร้างผลพิเศษทางภาพ

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE005 Creative Leadership Skills 3
DM362 Culture, Law, Ethics and Copyright in Digital Media Business 3
DM411 Career Preparation 3
DM412 Degree Project Research and Development 3
Free Elective 2 3
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
DM424 Degree Project in Digital Media 3
รวม 3

 

ชั้นปีที่ 2

เฉพาะด้านเลือกการควบคุมการผลิตแอนิเมชันและผลพิเศษทางภาพ

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN003 English for Global Communication 3
GE007 Art of Life 3
DM201 Visual Storytelling 3
DM202 Media & Marketing Strategy for Digital Content Business 3
DM203 Animation I 3
DM311 Essential Drawing for Animation 3
DM312 Digital Painting 3
รวม 21

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
DM205 Cinematic Art for Animation and Visual Effects 3
DM206 Script Writing for Digital Media 3
DM207 Introduction to Sound Production 3
DM212 Digital Media Production I 3
DM313 Character Design 3
DM365 Japanese for Digital Media Communication
DM366 Chinese for Digital Media Communication 

เลือกเรียน 1 วิชา
3
DM367 Korean for Digital Media Communication
DM368 French for Digital Media Communication
รวม 18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
TE002 Introduction to Digital Imaging Tools and Techniques
GE005 Creative Leadership Skills
TE003 Computer Graphics for Digital Media
รวม

 

ชั้นปีที่ 3

เฉพาะด้านเลือกการควบคุมการผลิตแอนิเมชันและผลพิเศษทางภาพ

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3
GE008 Health and Wellness for Life 3
DM213 Digital Media Production II 3
DM302 Digital Content and Asset Management 3
DM303 Art of Speaking and Presentation 3
DM314 Lighting and Rendering 3
Major Elective 2 3
รวม 21

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3
DM214 Digital Media Production III 3
DM301 Video Post-Production 3
DM315 Digital Sculpture 3
DM391 Directing the Screen 3
Free Elective 1 3
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 4

เฉพาะด้านเลือกการควบคุมการผลิตแอนิเมชันและผลพิเศษทางภาพ

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE005 Creative Leadership Skills 3
DM362 Culture, Law, Ethics and Copyright in Digital Media Business 3
DM411 Career Preparation 3
DM412 Degree Project Research and Development 3
Free Elective 2 3
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
DM424 Degree Project in Digital Media 3
รวม 3

 

ชั้นปีที่ 2

เฉพาะด้านเลือกการถ่ายภาพดิจิทัล

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title รุ่น 1
ปกติ สหกิจ
EN003 English for Global Communication 3
GE007 Art of Life 3
DM201 Visual Storytelling 3
DM202 Media & Marketing Strategy for Digital Content Business 3
DM203 Animation I 3
DM321 History of Photography 3
DM322 Photography Techniques 3
รวม 21

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
DM205 Cinematic Art for Animation and Visual Effects 3
DM206 Script Writing for Digital Media 3
DM207 Introduction to Sound Production 3
DM212 Digital Media Production I 3
DM323 Basic Image Editing and Management Application 3
Major elective 1 3
รวม 18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
TE002 Introduction to Digital Imaging Tools and Techniques
GE005 Creative Leadership Skills
TE003 Computer Graphics for Digital Media
รวม

 

ชั้นปีที่ 3

เฉพาะด้านเลือกการถ่ายภาพดิจิทัล

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3
GE008 Health and Wellness for Life 3
DM213 Digital Media Production II 3
DM302 Digital Content and Asset Management 3
DM303 Art of Speaking and Presentation 3
DM324 Studio Photography 3
Major elective 2 3
รวม 21

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3
DM214 Digital Media Production III 3
DM301 Video Post-Production 3
DM373 People Photography 3
DM391 Directing the Screen 3
Free Elective 1 3
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 4

เฉพาะด้านเลือกการถ่ายภาพดิจิทัล

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE005 Creative Leadership Skills 3
DM362 Culture, Law, Ethics and Copyright in Digital Media Business 3
DM411 Career Preparation 3
DM412 Degree Project Research and Development 3
Free Elective 2 3
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
DM424 Degree Project in Digital Media 3
รวม 3

 

ชั้นปีที่ 2

เฉพาะด้านเลือกการถ่ายภาพเคลื่อนไหว

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN003 English for Global Communication

3

GE007 Art of Life

3

DM201 Visual Storytelling

3

DM202 Media & Marketing Strategy for Digital Content Business

3

DM203 Animation I

3

DM321 History of Photography

3

DM322 Photography Techniques 3
รวม

21

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
DM205 Cinematic Art for Animation and Visual Effects Digital Media Production I 3
DM206 Script Writing for Digital Media 3
DM207 Introduction to Sound Production 3
DM212 Digital Media Production I 3
DM323 Basic Image Editing and Management Application 3
DM391 Directing the Screen 3
รวม 18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
TE002 Introduction to Digital Imaging Tools and Techniques
GE005 Creative Leadership Skills
TE003 Computer Graphics for Digital Media
รวม

 

ชั้นปีที่ 3

เฉพาะด้านเลือกการถ่ายภาพเคลื่อนไหว

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3
GE008 Health and Wellness for Life 3
DM213 Digital Media Production II 3
DM302 Digital Content and Asset Management 3
DM303 Art of Speaking and Presentation 3
DM324 Studio Photography 3
Major elective 1 3
รวม 21

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3
DM214 Digital Media Production III 3
DM301 Video Post-Production 3
DM373 People Photography 3
Major elective 2 3
Free Elective 1 3
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 4

เฉพาะด้านเลือกการถ่ายภาพเคลื่อนไหว

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE005 Creative Leadership Skills 3
DM362 Culture, Law, Ethics and Copyright in Digital Media Business 3
DM411 Career Preparation 3
DM412 Degree Project Research and Development 3
Free Elective 2 3
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
DM424 Degree Project in Digital Media 3
รวม 3

 

ชั้นปีที่ 2

เฉพาะด้านเลือกการผลิตเสียงและดนตรีสำหรับสื่อดิจิทัล

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
EN003 English for Global Communication 3
GE007 Art of Life 3
DM201 Visual Storytelling 3
DM202 Media & Marketing Strategy for Digital Content Business 3
DM203 Animation I 3
DM331 History of Film Sound and Music 3
DM332 Recording Technology I 3
รวม 21

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
DM205 Cinematic Art for Animation and Visual Effects 3
DM206 Script Writing for Digital Media 3
DM207 Introduction to Sound Production 3
DM212 Digital Media Production I 3
DM333 Sound Reinforcement 3
Major elective 1 3
รวม 18

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
TE002 Introduction to Digital Imaging Tools and Techniques
GE005 Creative Leadership Skills
TE003 Computer Graphics for Digital Media
รวม

 

ชั้นปีที่ 3

เฉพาะด้านเลือกการผลิตเสียงและดนตรีสำหรับสื่อดิจิทัล

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE004 Technology and Innovation in the Future World 3
GE008 Health and Wellness for Life 3
DM213 Digital Media Production II 3
DM302 Digital Content and Asset Management 3
DM303 Art of Speaking and Presentation 3
DM334 Mixing Techniques 3
Major elective 2 3
รวม 21

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE003 Cultivating Entrepreneurial Mindset 3
DM214 Digital Media Production III 3
DM301 Video Post-Production 3
DM391 Directing the Screen 3
DM335 Sound Synthesis 3
Free Elective 1 3
รวม 18

 

ชั้นปีที่ 4

เฉพาะด้านเลือกการผลิตเสียงและดนตรีสำหรับสื่อดิจิทัล

ภาคการศึกษาที่ 1

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
GE005 Creative Leadership Skills 3
DM362 Culture, Law, Ethics and Copyright in Digital Media Business 3
DM411 Career Preparation 3
DM412 Degree Project Research and Development 3
Free Elective 2 3
รวม 15

ภาคการศึกษาที่ 2

Course Number Course Title

รุ่น 1

ปกติ สหกิจ
DM424 Degree Project in Digital Media 3
รวม 3