โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาสื่อดิจิทัล (Bachelor of Technology Program in Digital Media)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)  เทคโนโลยีบัณฑิต (สื่อดิจิทัล)
ชื่อย่อ  (ไทย) ทล.บ. (สื่อดิจิทัล)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Technology (Digital Media)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.Tech. (Digital Media)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  135 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบปกติ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30      หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 15    หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 6    หน่วยกิต

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 

99     หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 24     หน่วยกิต
     -กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 54  หน่วยกิต
     -กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 21    หน่วยกิต

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   

6      หน่วยกิต