รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ( 9 หน่วยกิต)
อก. 001
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3

 

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ศท.  001
GE  001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท.  002
GE  002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท.  003
GE  003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE  004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท.  005
GE  005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ศท.  006
GE  006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท.  007
GE  007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท.  008
GE  008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3
ข.หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (24 หน่วยกิต)
ทล. 001
TE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Trends in Digital Media Technology
3
ทล. 002
TE 002
เครื่องมือและเทคนิคภาพดิจิทัลเบื้องต้น
Introduction to Digital Imaging Tools and Techniques
 3
ทล. 003
TE 003
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์สำหรับสื่อดิจิทัล
Computer Graphics for Digital Media
3
ทล. 004
TE 004
การถ่ายภาพดิจิทัล
Digital Photography
3
ทล. 005
TE 005
ภาพและดนตรีวิจักษ์
Visual and Music Appreciation
3
ทล. 006
TE 006
การสร้างผลพิเศษทางภาพเบื้องต้น
Introduction to Visual Effects
3
ทล. 007
TE 007
การสื่อสารด้วยภาพสำหรับสื่อดิจิทัล
Visual Communications for Digital Media
3
ทล. 008
TE 008
ความคิดสร้างสรรค์สำหรับสื่อดิจิทัล
Creative Thinking for Digital Media
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ(54 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ดท. 101
DM 101
ประวัติศาสตร์แอนิเมชัน
History of Animation
3
ดท. 201
DM 201
การเล่าเรื่องด้วยภาพ
Visual Storytelling
3
ดท. 202
DM 202
กลยุทธด้านสื่อและการตลาดสำหรับธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์
Media & Marketing Strategy for Digital Content Business
3
ดท. 203
DM 203
แอนิเมชัน 1
Animation I
3
ดท. 205
DM 205
ศิลปะภาพยนตร์เพื่องานแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟค
Cinematic Art for Animation and Visual Effects
3
ดท. 206
DM 206
การเขียนบทสำหรับสื่อดิจิทัล
Script Writing for Digital Media
3
ดท. 207
DM 207
การผลิตเสียงเบื้องต้น
Introduction to Sound Production
3
ดท. 212
DM 212
การผลิตสื่อดิจิทัล 1
Digital Media Production I
3
ดท. 213
DM 213
การผลิตสื่อดิจิทัล 2
Digital Media Production II
3
ดท. 214
DM 214
การผลิตสื่อดิจิทัล 3
Digital Media Production III
3
ดท. 301
DM 301
กระบวนการหลังการผลิต
Video Post-Production
3
ดท. 302
DM 302
การจัดการเนื้อหาและสินทรัพย์ดิจิทัล
Digital Content and Asset Management
3
ดท. 303
DM 303
ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
Art of Speaking and Presentation
3
ดท. 362
DM 362
วัฒนธรรม กฏหมาย จริยธรรม และลิขสิทธิ์ด้านธุรกิจสื่อดิจิทัล
Culture, Law, Ethics and Copyright in Digital Media Business
3
ดท. 391
DM 391
การกำกับภาพ
Directing the Screen
3
ดท. 411
DM 411
การเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ
Career Preparation
3
ดท. 412
DM 412
การวิจัยและพัฒนาโครงการสารนิพนธ์
Degree Project Research and Development
3
ดท. 424
DM 424
โครงการสารนิพนธ์สื่อดิจิทัล
Degree Project in Digital Media
3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก  (21 หน่วยกิต) หน่วยกิต
– นักศึกษาเลือกเรียน 1 กลุ่มวิชา จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้                   
1. การสร้างสรรค์แอนิเมชันสามมิติ (3D Animation)
2. การสร้างผลพิเศษทางภาพ (Visual Effects)
3. การควบคุมการผลิตแอนิเมชันและผลพิเศษทางภาพ (Producing for Animation and Visual
– Effects)
– กลุ่มวิชาที่ 1,2 และ 3 บังคับเรียน 5 วิชา (15 หน่วยกิต)
ดท. 311
DM 311
การวาดเส้นสำหรับแอนิเมชัน
Essential Drawing for Animation
3
ดท. 312
DM 312
การวาดภาพดิจิทัล
Digital Painting
3
ดท. 313
DM 313
การออกแบบตัวละคร
Character Design
3
ดท. 314
DM 314
การจัดแสงและการประมวลผลภาพ
Lighting and Rendering
3
ดท. 315
DM 315
ประติมากรรมดิจิทัล
Digital Sculpture
3
หรือ

  1. 4. การถ่ายภาพดิจิทัล (Digital Photography)
  2. การผลิตภาพเคลื่อนไหว (Moving Image Production)
  • กลุ่มวิชาที่ 4 และ 5 บังคับเรียน 5 วิชา (15 หน่วยกิต)
 
ดท. 321
DM 321
ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ
History of Photography
3
ดท. 322
DM 322
เทคนิคการถ่ายภาพ
Photography Techniques
3
ดท. 323
DM 323
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในงานถ่ายภาพ
Basic Image Editing and Management Application
3
ดท. 324
DM 324
การถ่ายภาพในสตูดิโอ
Studio Photography
3
ดท. 373
DM 373
การถ่ายภาพบุคคล
People Photography
3
การผลิตเสียงและดนตรีสำหรับสื่อดิจิทัล (Sound and Music Production for Digital Media)

(15 หน่วยกิต)

หน่วยกิต
ดท. 331
DM 331
ประวัติศาสตร์เสียงและดนตรีประกอบภาพยนตร์
History of Film Sound and Music
3
ดท. 332
DM 332
เทคโนโลยีการบันทึกเสียง 1
Recording Technology I
3
ดท. 333
DM 333
การเสริมคุณภาพเสียง
Sound Reinforcement
3
ดท. 334
DM 334
เทคนิคการผสมเสียง
Mixing Techniques
3
ดท. 335
DM 335
การสังเคราะห์เสียง
Sound Synthesis
3
และเลือกเรียนอีก 2 วิชา ตามกลุ่มทักษะต่อเนื่อง หน่วยกิต
ดท. 341
DM 341
แอนิเมชัน 2 (เคยเรียน ดท. 203)
Animation II
3
ดท. 342
DM 342
การกำหนดลักษณะตัวละคร 3 มิติ
3D Character Set Up
3
ดท. 343
DM 343
การเคลื่อนไหวตัวละคร
Character Animation
3
ดท. 351
DM 351
การสร้างผลพิเศษทางภาพ 1
Visual Effects I
3
ดท. 352
DM 352
การสร้างผลพิเศษทางภาพ 2 (เคยเรียน ดท. 351)
Visual Effects II
3
ดท. 353
DM 353
เทคนิคการประกอบภาพขั้นสูง
Advanced Compositing Techniques
3
ดท. 354
DM 354
การจำลองพลศาสตร์
Dynamic Simulations
3
ดท. 361
DM 361
ธุรกิจระหว่างประเทศด้านแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟค
International Business in Animation and Visual Effects
3
ดท. 365
DM 365
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการสื่อสารธุรกิจสื่อดิจิทัล
Japanese for Digital Media Communication
3
ดท. 366
DM 366
ภาษาจีนสำหรับการสื่อสารธุรกิจสื่อดิจิทัล
Chinese for Digital Media Communication
3
ดท. 367
DM 367
ภาษาเกาหลีสำหรับการสื่อสารธุรกิจสื่อดิจิทัล
Korean for Digital Media Communication
3
ดท. 368
DM 368
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการสื่อสารธุรกิจสื่อดิจิทัล
French for Digital Media Communication
3
ดท. 371
DM 371
การพิมพ์ภาพถ่ายดิจิทัล
Photography Digital Printing
3
ดท. 372
DM 372
การจัดแสงในงานถ่ายภาพดิจิทัล
Lighting for Digital Photography
3
ดท. 374
DM 374
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในงานถ่ายภาพ
Digital Imaging in Photography
3
ดท. 381
DM 381
เทคโนโลยีการบันทึกเสียง 2 (เคยเรียน ดท. 332)
Recording Technology II
3
ดท. 382
DM 382
เทคนิคการผสมเสียงขั้นสูง (เคยเรียน ดท. 334)
Advanced Mixing Techniques
3
ดท. 383
DM 383
การออกแบบเสียงสำหรับสื่อดิจิทัล
Sound Design for Digital Media
3
ดท. 393
DM 393
การวิเคราะห์วิจารณ์สื่อดิจิทัล
Digital Media Analysis and Criticism
3
ดท. 394
DM 394
การลำดับภาพสื่อดิจิทัล
Digital Media Editing
3
ดท. 441
DM 441
การจำลองพลศาสตร์สำหรับตัวละคร
Character Dynamic Simulations
3
ดท. 461
DM 461
การควบคุมการผลิตงานแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟค
Producing for Animation and Visual Effects
3
ดท. 471
DM 471
การถ่ายภาพเชิงพาณิชย์
Commercial Photography
3
ดท. 481
DM 481
การสร้างสรรค์ดนตรีเบื้องต้นสำหรับสื่อดิจิทัล
Basic Music Creation for Digital Media
3
ดท. 491
DM 491
การผลิตภาพเคลื่อนไหว
Moving Image Production
3
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
ดท. 510
DM 510
การถ่ายภาพขาว-ดำ
Black & White Photography
3
ดท. 511
DM 511
การถ่ายภาพแฟชั่น
Fashion Photography
3
ดท. 512
DM 512
ระบบโซน
Zone System
3
ดท. 513
DM 513
การถ่ายภาพภูมิทัศน์
Landscape Photography
3
ดท. 514
DM 514
ธุรกิจการถ่ายภาพ
The Business of Photography
3
ดท. 515
DM 515
การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านดิจิทัลมีเดีย
Selected Topics in Digital Media
3
ดท. 516
DM 516
การตลาดสำหรับสื่อดิจิทัล
Digital Content Marketing
3
ดท. 517
DM 517
การวาดฉากสำหรับวิชวลเอฟเฟค
Matte Painting for Visual Effects
3
ดท. 518
DM 518
การแสดงสำหรับแอนิเมชัน
Acting for Animation
3
ดท. 519
DM 519
การออกแบบอินเตอร์เฟสและการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
User Interface and User Experience Design
3
ดท. 520
DM 520
การอนุวัตเทคโนโลยีโมชันแคปเจอร์
Korean for Digital Media Communication
3
ดท. 521
DM 521
การเขียนโปรแกรมไพทอนและเมล
Scripting in Python & MEL
3
ดท. 522
DM 522
การสร้างแบบจำลองขั้นสูง
Advanced Modeling
3
ดท. 523
DM 523
การสร้างแบบจำลองสิ่งมีชีวิต
Creature Modeling
3
ดท. 524
DM 524
การออกแบบเชิงแนวคิด
Conceptual Design
3
ดท. 525
DM 525
สต็อปโมชัน
Stop Motion
3
ดท. 526
DM 526
เทคนิคการสร้างแบบจำลองและการเคลื่อนไหวแบบโพรซีดัวรอล
Procedural Modeling and Animation Techniques for Visual Effects
3
ดท. 527
DM 527
โมชั่นกราฟิกส์
Motion Graphics
3
ดท. 528
DM 528
การสังเคราะห์เสียงขั้นสูง
Advanced Sound Synthesis
3
ดท. 529
DM 529
การออกแบบเสียงขั้นสูง
Advancedd Sound Design
3
ดท. 530
DM 530
ศิลปะเสียง
Sound Arts
3
ดท. 531
DM 531
การผลิตเสียงสำหรับเกมคอมพิวเตอร์
Computer Games Sound Production
3
ดท. 532
DM 532
เทคนิคการประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์
Film Music Composition
3
ดท. 533
DM 533
อุโฆษวิทยา
Acoustics
3
ดท. 534
DM 534
การประพันธ์ดนตรีทดลอง
Experimental Music Composition
3
ดท. 535
DM 535
การถ่ายภาพข่าวและสารคดี
Journalism and Documentary Photography
3
ดท. 536
DM 536
การออกแบบและพัฒนาพื้นผิวสำหรับแอนิเมชัน
Texturing Design and Development for Animation
3
ดท. 537
DM 537
การสร้างผลพิเศษทางภาพ 3 (เคยเรียน ดท. 352)
Visual Effects III
3
ดท. 538
DM 538
การเสริมคุณภาพเสียงขั้นสูง (เคยเรียน ดท. 333)
Advanced Sound Reinforcement
3
ดท. 539
DM 539
ประวัติศาสตร์แห่งภาพเคลื่อนไหว
History of Moving Images
3