คณะผู้บริหาร

อ.เศรษฐา วีระธรรมานนท์

  • คณบดีคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

อ.ปนิญญา ภักษา

  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยและหัวหน้าภาควิชาภาพยนตร์

 

 

อ.อัมพล คูห์วัฒนศิลป์

  • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา