คณะผู้บริหาร

ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์

ตำแหน่ง

  • คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

อ.สุนทรี ผลวิวัฒน์

ตำแหน่ง

  • รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม

ตำแหน่ง

  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อ.เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์

ตำแหน่ง

  • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.วรารัตน์ ทักษิณวราจาร

ตำแหน่ง

  • ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์

อ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ตำแหน่ง

  • ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และหัวหน้าภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ผศ.ณัฐา ฉางชูโต

ตำแหน่ง

  • หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์

ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี

ตำแหน่ง

  • หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์

ตำแหน่ง

  • หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารแบรนด์

อ.กฤติยา คุ้มเรือน

ตำแหน่ง

  • หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา