Programs of Study

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น 2 แผน ดังนี้

 แผน ก. (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
 หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะสาขา  12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 36 หน่วยกิต

แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์ สอบประมวลความรอบรู้)

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
การสอบประมวลความรอบรู้ (ไม่นับหน่วยกิต)
รวม 36 หน่วยกิต