Program Introduction

ความเป็นพลวัตรของเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีการสื่อสารกฎหมายและวัฒนธรรมเป็นโอกาสขององค์กรในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจขององค์กร การปรับทิศทางองค์กรให้สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และนโยบายของประชาคมอาเซียนของรัฐบาลจึงเป็นพันธกิจที่สำคัญอย่างยิ่งขององค์กรทุกประเภททั้งภาคเอกชนและรัฐ อุตสาหกรรม องค์กรสื่อสารมวลชนหน่วยงานและบริษัทต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และนโยบายของประชาคมอาเซียนด้วยการสื่อสารเชิงกลยุทธ์จึงเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของผู้นำองค์กรด้านการสื่อสารองค์กรว่ามีความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายและจัดการกลไกการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีมาตรฐานมากน้อยเพียงไร และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร สังคมประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกหรือไม่

การเปลี่ยนแปลงของสื่อและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ยังมีผลทำให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปมีค่านิยม ความเชื่อวิถีชีวิต และพฤติกรรมบริโภคข่าวสารของประชาชนมีความแตกต่างกันและมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์และแบรนด์องค์กรให้สอดคล้องกับผู้บริโภคและประชาชนแต่ละกลุ่มและบริหารสาระและสื่อให้เข้าถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปอย่างคุ้มค่าและมีคุณค่าที่สุด อีกทั้งประชาชนทุกภาคส่วนต่างมีความคาดหวังในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชน สังคมประเทศชาติ และสังคมโลก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละองค์กรควรบริหารจัดการวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดกับความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม อันจะมีผลต่อความไว้วางใจที่ประชาชนจะมีต่อองค์กรอย่างยั่งยืน

ความเปลี่ยนแปลงเป็นบททดสอบผู้นำที่พร้อมพัฒนาศักยภาพตนเองและสังคมให้เกิดมูลค่าด้วยการสื่อสารเชิงกลยุทธ์นำองค์กรสู่ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงได้เปิดหลักสูตรการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งผลิต นักบริหารการสื่อสารองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในระดับนักบริหารองค์กรซึ่งมีองค์ความรู้ทั้งทฤษฎีและวิจัยด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการวิชาการกับการปฏิบัติงานวิชาชีพ และพร้อมเป็นผู้นำการบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างองค์กรของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีมูลค่าเพิ่มด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ซึ่งตอบสนองความคาดหวังและทิศทางความเปลี่ยนแปลงของสังคมในระดับประเทศและระดับสากล