Courses

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

เป็นรายวิชาที่มุ่งปรับพื้นความรู้ด้านการเขียนเชิงวิชาการการวิเคราะห์และการแปลข้อมูลวิจัยและการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท โดยไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้

พฐ. 111 การเขียนเชิงวิชาการ
PL 111 Academic Writing

พฐ. 112 การวิเคราะห์และการแปลข้อมูลวิจัย
PL 112 Data Analysis and Interpretation

หมวดวิชาบังคับ (12 หน่วยกิต)
นศ. 671 ทฤษฎีการสื่อสาร (3 หน่วยกิต)
TCA 671 Communications Theories

นศ. 672 การวิจัยการสื่อสารขั้นสูง (3 หน่วยกิต
TCA 672 Advanced Communication Research

นศ. 673 การวงแผนการสื่อสารขั้นสูง (3 หน่วยกิต)
TCA 673 Advanced Strategic Communication Planning

นศ. 674  การสัมมนาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (3 หน่วยกิต)
TCA 674 Strategic Communications Seminar

หมวดวิชาเฉพาะสาขา (12 หน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะสาขา  12 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกวิชาเฉพาะสาขาได้จาก 3 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา และสาขาวิชาการสื่อสารตราวิชาเฉพาะสาขา แผน ก. แบบ ก 2 และ แผน ข. (วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม  12 หน่วยกิต)

กลุ่มสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
นศ.  675  แนวทางเชิงกลยุทธ์ในงานประชาสัมพันธ์ (3 หน่วยกิต)
TCA 675  Strategic Approach to Public Relations

นศ.  676  ความรับผิดชอบต่อสังคม  (3 หน่วยกิต)
TCA 676 Corporate Social Responsibility

นศ.  677  การจัดการความสัมพันธ์  (3 หน่่วยกิต)
TCA 677  Relationship Management

นศ.  678  การจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤต  (3 หน่วยกิต)
TCA 678  Issue Management and Crisis Communication
กลุ่มสาขาวิชาการโฆษณา
นศ.  679  แนวทางเชิงกลยุทธ์ในการโฆษณา (3 หน่วยกิต)
TCA 679  Strategic Approach to Advertising

นศ.  680  กลยุทธ์การใช้เนื้อหาสาระอย่างสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
TCA 680  Creative Content Strategy

นศ.  681  การโฆษณาแบบปฏิสัมพันธ์  (3 หน่วยกิต)
TCA 681  Interactive Advertising

นศ.  682  การตลาดเพื่อสังคม (3 หน่วยกิต)
TCA 682  Societal Marketing

กลุ่มสาขาวิชาการสื่อสารตรา
นศ.  683  แนวทางเชิงกลยุทธการสื่อสารตรา (3 หน่วยกิต)
TCA 683  Strategic Approach to Brand Communication

นศ.  684  การจัดการช่องทางการสื่อสารเพื่อการยอมรับ (3 หน่วยกิต)
TCA 684  Embracing Communication Channel Management

นศ.  685  การฟื้นฟูคุณค่าตรา (3 หน่วยกิต)
TCA 685  Brand Rejuvenation

นศ.  686  การสร้างตราทางภูมิศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
TCA 686  Branding of Geography
หมวดวิชาเลือก  6 หน่วยกิต (เฉพาะแผน ข.)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาตามความสนใจ โดยต้องสอบผ่านหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเฉพาะสาขาอย่างน้อย 18 หน่วยกิต

นศ.  687  การรณรงค์การสื่อสารทางการเมือง (3 หน่วยกิต)
TCA687 Political CommunicationCampaign

นศ.  688  การสื่อสารเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
TCA 688 Natural Science Communication

นศ.  689  การสื่อสารสุขภาพ (3 หน่วยกิต)
TCA689 Health Communication

นศ.  690  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (3 หน่วยกิต)
TCA690 Intercultural Communication

นศ.  691  การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และจริยธรรม (3 หน่วยกิต)
TCA691 Information Literacy and Ethics

นศ.  692  การจัดการการสื่อสารธุรกิจบันเทิง (3 หน่วยกิต)
TCA692 Communication Management in Entertainment Business

นศ.  693 โครงการบูรณาการระหว่างศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
TCA 693 Creative Interdisciplinary Project

 

หมายเหตุ  
ทุกรายวิชาคิดเป็น 3 หน่วยกิต และมีการเรียนการสอนแบบ Activity Based Learning  โดยเป็นการ  บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติหรือการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนและการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ทั้งนี้ ไม่มีการนับหน่วยกิตสำหรับการฝึกปฏิบัติ การทำกิจกรรมและการศึกษาด้วยตนเอง
วิทยานิพนธ์ (แผน ก. แบบ ก 2 ) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข. )         

วิทยานิพนธ์
นศ.  700  วิทยานิพนธ์  (12 หน่วยกิต)
TCA700  Thesis

การค้นคว้าอิสระ
นศ.  701  การค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต)
TCA 701  Independent Study