Course Descriptions

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

พฐ. 111  การเขียนเชิงวิชาการ
PL  111  Academic Writing
ศึกกษาหลักการและขั้นตอนการเขียนเชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น รายงานทางวิชาการ การเขียนบทความวิชาการ การเขียนโครงการวิจัย การเขียนบทความวิจัย และวิทยานิพนธ์ โดยมุ่งฝึกฝนพัฒนาด้านหลักการเขียนย่อหน้า รูปแบบของการเขียนเพื่อการบรรยาย การเขียนเพื่ออธิบาย  การเขียนเพื่ออธิบายเชื่อมเหตุผล  การเขียนสรุปขั้นตอนหรือกระบวนการ การเขียนเพื่อเปรียบเทียบ การเขียนเพื่อนิยามหรือให้ความหมาย การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น และการเขียนเพื่อสรุปแนวความคิดหรือประเด็น

พฐ. 112  การวิเคราะห์และการแปลข้อมูลวิจัย
PL  112  Data Analysis and Interpretation
ศึกษาถึงการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ การพิจารณาลักษณะของข้อมูล การจัดชั้นหรือแยกประเภทของข้อมูล  การสังเขป การหาข้อสรุปลักษณะต่างๆ ของข้อมูล และศึกษาวิธีการแปลข้อมูลด้วยการพิจารณาหาข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล และตัวเลขหรือข้อสรุปด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถช่วยสนับสนุนหรือปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย รวมถึงการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต โดยการวางแผนการวิเคราะห์และการแปลข้อมูลวิจัยไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูลวิจัย

พฐ. 113  การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
PL  113  English Application in Strategic Communications
ศึกษาหลักการ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ขององค์กร  โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติด้านการสื่อความหมายผ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงเป็นสำคัญ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเชิงกลยุทธ์ต่อประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรม อันจะส่งผลต่อความสำเร็จและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและสังคม

พฐ. 114  ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
PL  114  Introduction to Strategic Communications
ศึกษากระบวนการโดยรวมของการสื่อสาร ซึ่งรวมถึงบทบาทหน้าที่ หลักการเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสาร และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลของการสื่อสารซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ นักศึกษาต้องเรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะเบื้องต้นและกระบวนการการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอิทธิพลที่เกิดขึ้นของการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารมวลชน ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนต่อสังคม

 

หมวดวิชาบังคับ (12 หน่วยกิต)

นศ.  671  ทฤษฎีการสื่อสาร
TCA 671  Communications Theories
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐาน และข้อตกลงเบื้องต้นของทฤษฎีการสื่อสารและปรัชญาด้านนิเทศศาสตร์ วิวัฒนาการของทฤษฎีการสื่อสารกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มทฤษฎีกระแสหลักอันประกอบด้วย กลุ่มทฤษฎีผลกระทบของสื่อ และ กลุ่มทฤษฎีผลกระทบอันจำกัดของสื่อ รวมถึงกลุ่มทฤษฎีแนววิพากษ์ และ กลุ่มทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษา

นศ.  672  การวิจัยการสื่อสารขั้นสูง
TCA 672  Advanced Communication Research
ศึกษาแนวความคิดและขั้นตอนการวิจัยด้านการสื่อสารทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้แก่  การกำหนดประเด็นปัญหาวิจัย  การทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนากรอบแนวความคิดการวิจัย การออกแบบการเลือกตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูล  การออกแบบเครื่องมือวิจัยและการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ

นศ.  673  การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง
TCA 673  Advanced Strategic Communication Planning
ศึกษาแนวความคิดและหลักการที่เกี่ยวกับความสำคัญ ประโยชน์ กระบวนการการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์และกลวิธีการสื่อสาร การดำเนินงาน การประเมินผล ตลอดจนฝึกการวางแผนการสื่อสารประเภทต่างๆ ตามสภาวการณ์ปัจจุบัน

นศ.  674  การสัมมนาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
TCA 674  Strategic Communications Seminar
ศึกษาด้วยวิธีการถกแถลงและการศึกษาดูงานต่างประเทศ  เพื่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการสื่อสารที่เป็นปัจจุบัน หรือที่อยู่นอกเหนือหลักสูตร เช่น กรณีศึกษาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านการสื่อสาร

 

หมวดวิชาเฉพาะสาขา  (12 หน่วยกิต)
วิชาเฉพาะสาขา แผน ก. แบบ ก 2 และ แผน ข. (วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต)

กลุ่มสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

นศ.  675  แนวทางเชิงกลยุทธ์ในงานประชาสัมพันธ์
TCA 675  Strategic Approach to Public Relations
ศึกษาแนวความคิดและกระบวนการเชิงกลยุทธ์ของวิธีการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารการสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนคุณค่าการเป็นองค์การแห่งความไว้ใจและความเป็นผู้นำที่เต็มไปด้วยขวัญและกำลังใจ ดึงดูดผู้มีความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์การได้ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม และความสนใจของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลกระทบต่อการเลือกใช้วิธีการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมนศ.
676  ความรับผิดชอบต่อสังคม
TCA 676  Corporate Social Responsibility
ศึกษาความเป็นมาหลักการและแนวความคิดพื้นฐานของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการให้ที่องค์การควรยึดถือปฏิบัติ เพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารในอันที่จะสะท้อนคุณธรรมจริยธรรมขององค์การที่ดี
นศ.  677  การจัดการความสัมพันธ์
TCA 677  Relationship Management
ศึกษาแนวความคิดและหลักการด้านสื่อสารที่จะนำไปสู่กระบวนการ และ การบริหารการสานสายสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลระดับต่างๆ ในสังคม โดยอาศัยเครื่องมือการสื่อสาร และ ทักษะการสื่อสารแบบต่างๆ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงจริยธรรมในการสร้างความสัมพันธ์โดยเน้นกรณีศึกษา
นศ. 678  การจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤต
TCA 678  Issue Management and Crisis Communication
ศึกษากลยุทธ์และกลวิธีของการบริหารประเด็น และการสื่อสารในภาวะวิกฤต ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายขององค์การ เพื่อกอบกู้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป รวมถึงศึกษาแนวความคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการวิเคราะห์ผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นกรณีศึกษา

 

กลุ่มสาขาวิชาการโฆษณา

นศ.  679  แนวทางเชิงกลยุทธ์ในการโฆษณา
TCA 679 Strategic Approach to Advertising
ศึกษาแนวความคิดและกระบวนการเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจและการดำเนินงานการโฆษณาร่วมกับการสื่อสารการตลาดรูปแบบอื่นที่ผสานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ การสร้างสรรค์สาระ การเลือกใช้ช่องทางการเผยแพร่ อันประกอบกันเป็นแผนการรณรงค์โฆษณาที่แยบคาย ในบริบทของการท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน

นศ.  680  กลยุทธ์การใช้เนื้อหาสาระอย่างสร้างสรรค์
TCA 680  Creative Content Strategy
ศึกษาการวางแผนและควบคุมการสร้างสรรค์สาระโฆษณา และ การส่งผ่านสาระในรูปแบบภาษาเขียน

ภาพ และเสียง ที่มักปรากฏในสื่อโฆษณาที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างสื่อดิจิทัลและสื่อดั้งเดิม เพื่อดึงดูดความสนใจ สร้างการยอมรับ และรักษากลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายไว้ ด้วยการเผยแพร่โฆษณาที่มีคุณค่าและตรงประเด็นอย่างสม่ำเสมอ

นศ.  681  การโฆษณาแบบปฏิสัมพันธ์
TCA 681  Interactive Advertising
ศึกษากลยุทธ์และกลวิธีในการทำการโฆษณาผ่านสื่อที่สามารถเร่งเร้าการตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อสาระ เช่น การไลค์ การแบ่งปันสาระ การทำซ้ำและดัดแปลงเนื้อหา และการตอบสนองต่อสื่อโฆษณา ด้วยการตัดสินใจซื้อและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์
นศ.  682  การตลาดเพื่อสังคม
TCA 682  Societal Marketing
ศึกษาแนวความคิดที่นักโฆษณาควรคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์การและสังคมในระยะยาว ที่สืบเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจพื้นฐานของตน ด้วยการพัฒนากลยุทธ์การโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โดยตรง
กลุ่มสาขาวิชาการสื่อสารตรา

นศ.  683  แนวทางเชิงกลยุทธการสื่อสารตรา
TCA 683  Strategic Approach to Brand Communication
ศึกษาแนวความคิดและกระบวนการเชิงกลยุทธ์ของการสร้างและสื่อสารตราโดยคำนึงถึงการผนึกกำลังการใช้องค์ประกอบของตราและกลวิธีการสื่อสารการตลาดด้วยวิถีเฉพาะของตราอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อทำให้ตรามีตัวตนและภาพลักษณ์ที่ทรงคุณค่าแก่บุคคลทั่วไป

นศ.  684  การจัดการช่องทางการสื่อสารเพื่อการยอมรับ
TCA 684  Embracing Communication Channel Management
ศึกษาแนวความคิดการจัดการช่องทางการสื่อสารตราในยุคของการส่งสาระผ่านสื่อที่หลากหลายพร้อมกันอย่างไร้รอยต่อ เช่น สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อโซเชียล สื่อประสบการณ์ สื่อสะท้อนบรรยากาศ สื่อดั้งเดิม มีผลให้ภูมิทัศน์ของการเปิดรับสาระของผู้รับสารตราได้เปลี่ยนแปลงไป เป็นการยอมรับสาระด้วยการพึ่งพาอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อการเข้าถึงสาระของตราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นศ.  685  การฟื้นฟูคุณค่าตรา
TCA 685  Brand Rejuvenation
ศึกษากลยุทธ์การปรับตัวของตราในมิติของกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้คงสภาพคุณค่าของตราอย่างมิเสื่อมคลาย รวมทั้งกลยุทธ์การฟื้นฟูตราให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยอาจดำเนินการปรับเปลี่ยนตำแหน่งตรา คุณค่าตรา เอกลักษณ์ตรา เป็นต้น

นศ.  686  การสร้างตราทางภูมิศาสตร์
TCA 686  Branding of Geography
ศึกษาแนวความคิด และกลยุทธ์การสร้างตราบนพื้นฐานการใช้ขอบเขตทางภูมิศาสตร์เป็นหลัก เพื่อแสดงถึงแหล่งกำเนิดต้นตอที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีผลมาจากการสั่งสมคุณค่าในด้านชื่อเสียง ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆ ทำให้ผู้บริโภคประเมินคุณค่าตราของผลิตภัณฑ์ บริการ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทาง เป็นต้น

 

หมวดวิชาเลือก (6 หน่วยกิต) (เฉพาะแผน ข.)

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาตามความสนใจ แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาดังนี้ โดยต้องสอบผ่านหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเฉพาะสาขาอย่างน้อย 18 หน่วยกิต
นศ.  687  การรณรงค์การสื่อสารทางการเมือง
TCA687 Political CommunicationCampaign
ศึกษาแนวความคิดและหลักการจัดการแผนการรณรงค์การสื่อสารทางการเมือง เพื่อกำหนดวาระการสร้างประชามติหรือการออกเสียงสนับสนุนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง โดยครอบคลุมการสร้างสาระและการคาดทำนายแนวโน้มของผู้รับสาร ทั้งนี้การสื่อสารทางการเมืองอาจเกี่ยวข้องกับการสื่อสารจากรัฐสู่ประชาชน หรือจากประชาชนสู่รัฐ การทำสงครามข่าวสารระหว่างฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้าน การเผยแพร่แนวความคิดของพรรคการเมือง ซึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้าง บริบท และจริยธรรมทางการเมือง

 

นศ.  688  การสื่อสารเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์
TCA688 Natural Science Communication
ศึกษาแนวความคิดและกระบวนการการสื่อสารที่มีเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ไปสู่สาธารณะอย่างได้ผล ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกระจายเสียง การใช้อินโฟกราฟิก การประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการและเทศกาล การสอดแทรกสาระทางวิทยาศาสตร์ในสื่อบันเทิง และอื่นๆ ในประเด็นที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โรคอุบัติใหม่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น การสื่อสารลักษณะนี้มักเผชิญกับความท้าทายในการนำเสนอสาระที่ยากให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
นศ.  689  การสื่อสารสุขภาพ
TCA689 Health Communication
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีประยุกต์เพื่อการสื่อสารสุขภาพ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพ การบริหารนโยบายการสื่อสารที่มุ่งส่งเสริมความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเชิงบวกต่อเรื่องสุขภาพ การสร้างและส่งสาระ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง สม่ำเสมอ น่าเชื่อถือ และเกิดความตระหนักถึงประเด็นการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
นศ.  690  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
TCA690 Intercultural Communication
ศึกษาความหลากหลายของสังคมในยุคโลกไร้พรมแดนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน และมีการไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างท่วมท้น โดยเน้นถึงรูปแบบปัญหาการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์การ และระดับสังคม
นศ.  691  การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และจริยธรรม
TCA691 Information Literacy and Ethics
ศึกษาความสำคัญ องค์ประกอบ ขั้นตอน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อ สังคม และจริยธรรม การชักจูงใจ การสร้างความหมาย การประเมินคุณค่าของเนื้อหาสาระในสื่อ รวมถึงหลักการ เทคนิคและความสามารถในการวิพากษ์สื่อเพื่อนำมาสู่ความเข้าใจในการสร้างสาระ
นศ.  692  การจัดการการสื่อสารธุรกิจบันเทิง
TCA692 Communication Management in Entertainment Business

ศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งเสริมธุรกิจบันเทิง เช่น ละคร คอนเสิร์ต สวนสนุก กีฬา แฟชั่นโชว์ เป็นต้น การบริหารจัดการ การจัดสรรทรัพยากร การทำการตลาด การบริหารความนิยม การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมถึงการวางแผนรณรงค์ที่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มยอดในธุรกิจ
นศ.  693  โครงการบูรณาการระหว่างศาสตร์เชิงสร้างสรรค์
TCA 693 Creative Interdisciplinary Project

พื้นความรู้ :  ต้องสอบผ่าน นศ. 701
การสร้างสรรค์โครงการที่เกิดจากการนำองค์ความรู้จากหลากหลายสาขามาใช้ร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยมีการกำหนดโจทย์ที่เป็นประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชน องค์กรหรือประเทศ โดยมีเป้าหมายจัดทำโครงการบูรณาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน องค์การหรือประเทศ โดยเรียนรู้ถึงกระบวนการในการจัดทำโครงการ ตั้งแต่การจัดเตรียมการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ การประเมินความสำเร็จด้วยการใช้ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งให้ผู้เรียนจากสาขาต่าง ๆ ที่สนใจได้ทำโครงการร่วมกันและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดจากสาขาที่ตนเองมีพื้นฐานจากการศึกษานั้นนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์โครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

แผนกแบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
นศ.  700  วิทยานิพนธ์
TCA 700  Thesis

พื้นความรู้ :  สอบผ่าน นศ. 672
ศึกษาโดยเน้นการวิจัยและการพัฒนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอในรูปแบบของวิทยานิพนธ์สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโท

แผน ข  (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ)
นศ.  701  การค้นคว้าอิสระ
TCA 701  Independent Study