Courses

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
เป็นรายวิชาที่มุ่งปรับความรู้ด้านทักษะการเขียนเชิงกลยุทธ์การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูลวิจัยความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมทั้งความรู้ด้าการสื่อสารในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทโดยไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตรซึ่งประกอบด้ว
รายวิชาดังต่อไปนี้

พฐ. 121  การอ่านและการเขียนวิชาการทางนิเทศศาสตร์
PL  121  Academic Reading and Writing in Communication

พฐ. 122  การวิเคราะห์และการแปลข้อมูลวิจัย
PL  122  Data Analysis and Interpretation

พฐ. 123  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและโลกาภิวัตน์
PL  123  Cultural Diversity and Globalization

พฐ. 124  การสื่อสารในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
PL  124  Communication in the Transformational World

หมวดวิชาบังคับ (12  หน่วยกิต)

นศน. 671  ทฤษฎีการสื่อสารสากลและการประยุกต์ใช้  (3 หน่วยกิต)
ICA   671  Global Communication Theories and Application

นศน. 672  การวิจัยการสื่อสาร (3 หน่วยกิต)
ICA   672  Communication Research

นศน. 673  กลยุทธ์การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (3 หน่วยกิต)
ICA   673  Intercultural Communication Strategy

นศน. 674  สัมมนาการสื่อสารสากล (3 หน่วยกิต)
ICA   674  Global Communication Seminar

หมวดวิชาเฉพาะสาขา  (15 หน่วยกิต)

วิชาเฉพาะสาขาแผนก  แบบก 2 และแผนข (วิชาละ 3 หน่วยกิตรวม 15  หน่วยกิต)

นศน. 675  การสื่อสารเชิงนโยบายระดับสากลและองค์การ (3 หน่วยกิต)
ICA   675  Corporate Communication Policy

นศน. 676  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก (3 หน่วยกิต)
ICA   676  Data Analytics and Consumer Insights

นศน. 677  การจัดการสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมระดับสากล (3 หน่วยกิต)
ICA   677  Global Digital Media and Innovation Management

นศน. 678  ประเด็นสาธารณะในเอเชีย (3 หน่วยกิต)
ICA   678  Public Issues in Asia

นศน. 679  กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ระดับสากล (3 หน่วยกิต)
ICA   679  Global Brand Communications Strategy

หมวดวิชาเลือก  (6 หน่วยกิต) (เฉพาะแผนข.)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาตามความสนใจได้แก่

นศน. 680  การรู้เท่าทันสื่อ (3 หน่วยกิต)
ICA   680  Media Literacy

นศน. 681  การวางแผนการรณรงค์โฆษณานานาชาติ (3 หน่วยกิต)
ICA   681  International Advertising Campaign Planning

นศน. 682  โครงการบูรณาการระหว่างศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
ICA   682  Creative Interdisciplinary Project

นศน. 683  ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน (3 หน่วยกิต)
ICA   683  Corporate Social Responsibility and Sustainability

นศน. 684  การสื่อสารสุขภาพและนโยบายสนับสนุน (3 หน่วยกิต)
ICA   684  Health Communication and Advocacy

นศน. 685  การสร้างความร่วมมือเพื่อคลี่คลายความขัดแย้ง (3 หน่วยกิต)
ICA   685  Collaboration Methods in Conflict Resolution

หมายเหตุ   
ทุกรายวิชาคิดเป็น 3 หน่วยกิต และมีการเรียนการสอนแบบ Activity Based Learning  โดยเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติหรือการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนและการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ทั้งนี้ ไม่มีการนับหน่วยกิตสำหรับการฝึกปฏิบัติ การทำกิจกรรมและการศึกษาด้วยตนเอง

วิทยานิพนธ์ (แผนก. แบบก 2 ) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผนข.)

วิทยานิพนธ์  (แผนกแบบก 2)
นศน. 700  วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
ICA   700  Thesis
Prerequisite :  ICA 672

การค้นคว้าอิสระ  (แผนข)
นศน. 701  การค้นคว้าอิสระ  (6 หน่วยกิต)
ICA   701  Independent Study
Prerequisite :  ICA 672