Programs of Study

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาแผนใดแผนหนึ่งได้ตามความสนใจ โดยมีโครงสร้างของหลักสูตรดังนี้

การศึกษาตามแผน ก.

วิชาเสริมพื้นฐาน

(ไม่นับหน่วยกิต)

วิชาบังคับ 

15 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะสาขา

9 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต

รวม

36

หน่วยกิต

สอบผ่านการป้องกันเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการป้องกันวิทยานิพนธ์

การศึกษาตามแผน ข.

วิชาเสริมพื้นฐาน

(ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิชาบังคับ

15

หน่วย

หมวดวิชาเฉพาะสาขา

9   

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

6

หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ 

6  หน่วยกิต

การสอบประมวลความรอบรู้

(ไม่นับหน่วยกิต)

รวม

36

หน่วยกิต

สอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด