General Information

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ: Master of Communication Arts Program in Digital Marketing Communications

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)            นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)
ชื่อย่อ  (ไทย)            นศ.ม. (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ)      Master of Communication Arts (Digital Marketing Communications)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ)       M.Com.Arts (Digital Marketing Communications)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิเคราะห์การตลาดสื่อออนไลน์

2. เจ้าหน้าที่วางแผนสื่อดิจิทัล

3. นักบริหาร/ผู้อำนวยการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์เว็บไซต์

4. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารการตลาดดิจิทัล

5. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่อสารแบรนด์องค์กร

6. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่สื่อสารสื่อสังคมออนไลน์

7.  นักบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียองค์กร

8.  ผู้ประสานงานด้านสื่อสังคมออนไลน์

9. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่การตลาดบนเว็บไซต์

10. นักบริหาร/เจ้าหน้าที่สื่อใหม่

11. บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ขององค์กร

12. บริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์

13. บริษัทที่ปรึกษาด้านการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์

14. นักวิเคราะห์การตลาดสื่อใหม่

15. นักวางแผนสื่อโฆษณาออนไลน์และสื่อสร้างสรรค์

16. นักการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

17. นักบริหาร/ผู้อำนวยการสื่อดิจิทัล

18. ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ Search Engine Optimization (SEO)

19. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Content Interactive

20. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Paid Search

21. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Optimization