Course Descriptions

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

พฐ.115 การสื่อสารตราสินค้าเบื้องต้นไม่นับหน่วยกิต
PL 115 Fundamental Brand Communications
ศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของการสื่อสารแบรนด์เพื่อวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ผลิตภัณฑ์และแบรนด์องค์กรบนโลกออนไลน์ โดยอ้างอิงทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นักศึกษายังต้องศึกษาค้นคว้ากรณีการสื่อสารแบรนด์บนสื่อออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวทั้งจากอดีตและปัจจุบัน
พฐ. 116 ทฤษฏีการสื่อสารการตลาดดิจิทัลไม่นับหน่วยกิต
PL. 116 Theory of Digital Marketing Communications
ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และปรัชญาด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่มีพัฒนาการมาจากการสื่อสารการตลาดดั้งเดิม สู่การสื่อสารการตลาดแนวใหม่แบบ 2 ทาง (Two way Marketing Communications) บนทุกแพลตฟอร์ม ทั้งเว็บไซต์พีซี โมบายไซต์ และแอพพลิเคชั่นผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้งานติดตัว เป็นต้น รวมทั้ง วิเคราะห์พฤติกรรมการสื่อสารของผู้ส่งสารและผู้รับสารดิจิทัล เนื้อหาที่นำเสนอผ่านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่สอดคล้องกับผู้บริโภคที่มีต้องการข้อมูลเฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีเวลาและขนาดหน้าจอจำกัด โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเชิงประจักษ์ และวิพากษ์พัฒนากลยุทธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลอย่างมีกลยุทธ์ 

พฐ.117 การวิจัยตลาดและการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก ไม่นับหน่วยกิต
PL 117 Market Research and Consumer Insights
การศึกษาวิจัยตลาดด้วยการรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าและบริการต่างๆ อย่างมีระเบียบแบบแผน รวมทั้ง การค้นหารูปแบบกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค บทบาทของผู้บริโภคที่มีต่อการสื่อสารการตลาดดิจิทัล รวมทั้งการประยุกต์ผลของการวิเคราะห์ผู้บริโภคมาใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการสื่อสารการตลาดดิจิทัล และกรณีศึกษาพฐ.118 การสื่อสารการตลาดดิจิทัลเบื้องต้น ไม่นับหน่วยกิต
PL 118 Introduction to Digital Marketing Communications
ศึกษาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนและพัฒนาเนื้อหาดิจิทัล ลักษณะของสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ การวางแผนสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ การสร้างเครื่องมือวัดผล วิธิีการวัดผล ตลอดจนกรอบตัวชี้วัดความสำเร็จในการวางแผนสื่อดิจิทัลและโครงการรณรงค์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

หมวดวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)

สด. 651 การวิจัยเชิงคุณภาพในการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์
DC 651 Qualitative Research in Social Media Management
การวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติของการทำตลาดบนสื่อสังคม (Social Marketing) แนวความคิด กรอบการทำงาน และเทคนิคที่ถูกพัฒนาเพื่อให้นักการตลาดสามารถนำมาใช้จัดการกับความท้าทายบนสื่อสังคม การศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อพัฒนาเครื่องมือและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อช่วยในการนำสื่อสังคมมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ อย่างเช่น วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนสื่อสังคม การวิเคราะห์เหตุการณ์และหุ้นส่วนสำคัญ การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคและเจาะกลุ่มเป้าหมาย การวิจัยตลาด องค์ประกอบทางการตลาด การจัดการความสัมพันธ์ และการวัดผล ด้วยรูปแบบของการสัมมนา การอภิปรายในชั้นเรียน การทำโครงงานกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ประเด็นหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดบนสื่อสังคม ตั้งแต่การวิเคราะห์กลยุทธ์ ระบบนิเวศน์ของการตลาดบนสื่อสังคม การระดมทุน หลักการจริยธรรม ไปจนถึงการตลาดเชิงป้องกันกับชุมชนเป้าหมาย การสร้างแบรนด์ และการสร้างคุณค่าร่วมกัน

สด. 652 การตลาดด้วยเครื่องมือค้นหา
DC 652 Search Marketing
พื้นฐานความรู้ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มอันดับการค้นหาของเว็บไซต์โดยเครื่องมือ Search Engine ที่สำคัญของโลกอย่างเช่น Google เรียนรู้การทำการตลาดด้วย Search Engine สำหรับการประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือประกอบอาชีพในสายนักกลยุทธ์ SEO (Search Engine Optimization) SEM (Search Engine Marketing) หรือสายโฆษณาออนไลน์อื่นๆ โดยเน้นกลยุทธ์การซื้อคำค้นหา ลูกเล่น และเทคนิคที่จำเป็นเพื่อให้แคมเปญประสบความสำเร็จ เรียนรู้วิธีการให้เว็บไซต์ติดอันดับบนหน้าแรกของ Search Engine การเลือกและวางแผนคำค้นหา การเขียนคำโฆษณา ความสำคัญของคะแนนที่มีคุณภาพ การอ่านข้อมูลสถิติ และนำข้อมูลไปปรับปรุงแผนงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์การแข่งขัน

สด. 653 การตลาดเชิงเนื้อหาและการพัฒนาเนื้อหาดิจิทัล
DC 653 Digital Content Marketing and Content Development
เรียนรู้วิธีการสร้างแผนกลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) และการวัดผลความสำเร็จ พัฒนาและรวบรวมเนื้อหาชิ้นงานเพื่อให้เกิดการส่งต่อ (Viral Content) ใช้ประโยชน์จากการทำโฆษณาบนสื่อสังคมหลักๆ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือพื้นที่บนสื่อสังคมต่างๆ กระบวนการสร้างเนื้อหาของบล๊อกที่เน้นคำค้นหา (Keyword) สอดคล้องกับระบบ SEO เพื่อให้เกิดการกระจายเผยแพร่ไปยังช่องทางสื่อสังคมและเว็บไซต์รวบรวมเนื้อหาออนไลน์ต่างๆ วิธีสร้างสรรค์แคมเปญขยายกลุ่มเป้าหมายบนสื่อสังคมเพื่อเพิ่มยอดขายด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิก ทั้งยังนำเอาหลักการทำ SEO ที่มีประสิทธิภาพมาวางแผนเลือกคำค้นหา และสร้างการเชื่อมโยงไปยังแคมเปญบนสื่อสังคมเพื่อเพิ่มการรับรู้ในตัวแบรนด์สินค้า

สด. 654 การวางแผนช่องทางการสื่อสาร
DC 654 Channel Planning
นำเสนอแนวความคิดและเครื่องมือวิเคราะห์ที่จำเป็น ในการวางแผนช่องทางสื่อสาร เรียนรู้องค์ประกอบสำคัญๆ ของการวางแผนสื่อในปัจจุบัน ครอบคลุมจนถึงสื่อดิจิทัลที่ปรากฏอยู่ในภูมิทัศน์ของสื่อร่วมสมัย ค้นหากระบวนการดึงข้อมูลและการเขียนโจทย์สื่อสารการตลาด ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการลงมือปฏิบัติ นำเอาองค์ประกอบต่างๆ มาทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และวัดผลสำเร็จของแคมเปญนั้นๆ

สด. 655 การตลาดในเชิงผลประกอบการ
DC 655 Performance Marketing
เรียนรู้เครื่องมือหลักๆ และวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของการทำการตลาดดิจิทัล วางแผนกรอบตัวชี้วัดความคุ้มค่าการลงทุน (ROI Return On Investment) เพื่อเป็นเครื่องมือวัดผลว่าแผนกลยุทธ์ส่งผลต่อธุรกิจและกลุ่มผู้บริโภคอย่างไร เน้นการใช้เครื่องมือ Google Analytics Facebook Insights และเครื่องมือวัดผลอื่นๆ เพื่อดูแนวโน้มสำคัญๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ควบคู่กันไปด้วย เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแคมเปญกับมาตรฐานต่างๆ ในตลาด รู้จักเครื่องมือตรวจสอบการสนทนาบนสื่อสังคม (Social Media Monitoring Tools) ค้นหาข้อความต่างๆ บนสื่อสังคม และการตอบรับจากผู้บริโภค เพื่อนำมาใช้ในการจัดการกิจกรรมทางการตลาดดิจิทัล จากการร่วมฟังและมีส่วนร่วมกับสมาชิกบนสื่อสังคม


หมวดวิชาเฉพาะสาขา ( หน่วยกิต)

วิชาเฉพาะสาขา แผน ก. แบบ ก 2 และ แผน ข. (วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต)

สด. 656 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
DC 656 Strategic Planning
ประเมินขอบข่ายการทำงานของเครื่องมือการตลาดดิจิทัล และองค์ประกอบอื่นๆ ของแผนกลยุทธ์งานสื่อสาร สร้างกลยุทธ์และปรับแต่งเพื่อเพิ่มผลลัพธ์จากการทำตลาดดิจิทัล กำหนดหน้าที่ของสื่อสังคม สื่อดิจิทัล และสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เพื่อใช้ในการนำแบรนด์สู่ตลาด ศึกษาวิธีการทำให้กลยุทธ์บรรลุผลด้วยการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ให้เหมาะสม เรียนรู้ว่าสื่อสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างไร พิจารณาและประเมินบทบาทของผู้บริโภค ชุมชนบนโลกออนไลน์ การทำ Crowd Source และเทคนิคการทำการตลาดด้วยเนื้อหาดิจิทัล เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์บนสื่อสังคมกับพื้นที่สื่ออื่นๆ

สด. 657 งานสร้างสรรค์ดิจิทัลและการเขียนข้อความโฆษณาดิจิทัล
DC 657 Digital Creativity and Copy Writing
นำเสนอกรอบบทบาทการทำงานของงานสร้างสรรค์บนสื่อดิจิทัล เพื่อใช้ในการวางแผนสื่อดิจิทัลร่วมกับสื่อโฆษณาแบบผสมผสานอื่นๆ เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นเพื่อผลิตงานสร้างสรรค์บนสื่อดิจิทัล และอภิปรายว่ากระบวนการดังกล่าวมีข้อแตกต่างจากกระบวนการผลิตชิ้นงานของสื่อดั้งเดิมอย่างไร เรียนรู้บทบาทของความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ในการผลิตงานโฆษณาบนสื่อดิจิทัล และนำเทคโนโลยีที่รองรับมาใช้งานในฐานะส่วนหนึ่งของแคมเปญดิจิทัล ทำความรู้จักกับวิธีการเขียนคำโฆษณาที่ดึงดูดและเพิ่มยอดขายทั้งที่เป็นข้อความในงานเขียนและคำพูด นอกจากนี้ยังศึกษาเทคนิคการเปลี่ยนไอเดียให้เป็นงานที่มีประสิทธิภาพ และเรียนรู้วิธีการวิจารณ์และปรับปรุงแก้ไขงานของตัวเอง

สด. 658 การบริหารจัดการแคมเปญการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
DC 658 Digital Campaign Management
พิจารณาองค์ประกอบสำคัญของการทำแคมเปญสื่อสารการตลาดดิจิทัล รวมไปถึงการจำแนกกลุ่มผู้รับสารที่มีคุณค่า วางแผนช่องทางสื่อสาร วัดและประเมินผล วางงบประมาณ และประเมินผลความสำเร็จของแคมเปญการสื่อสารดิจิทัล เช่น เพื่อรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าหรือเพื่อสร้างแบรนด์ บนพื้นฐานของทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกที่มีอยู่ รวมไปถึงการวางแผนใช้กิจกรรมเชิงยุทธวิธีที่เหมาะสมผ่านสื่อกลางต่างๆ

 

หมวดวิชาเลือก (9 หน่วยกิต) (เฉพาะแผน ข.)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาตามความสนใจโดยต้องสอบผ่านหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเฉพาะสาขาอย่างน้อย 12 หน่วยกิต

สด. 611 การสื่อสารการตลาดแบบบอกต่อ
DC 611 Viral Marketing Communications
ศึกษาแนวความคิดสำคัญๆ ของกลยุทธ์ การสื่อสารการตลาดแบบบอกต่อ วิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จของแคมเปญสื่อสารแบบบอกต่อ (Viral Campaign) แนวทางตัวอย่างแคมเปญจากกรณีศึกษาสำคัญๆ และเรียนรู้วิธีการใช้งานการตลาดแบบบอกต่อเพื่อประโยชน์ในการผสมผสานกับแผนงานอื่นๆ บนแคมเปญการตลาดดิจิทัล

สด. 612 การตลาดแบบพันธมิตร
DC 612 Affiliate Marketing
วางแผนกลยุทธ์การตลาดโดยใช้เครือข่ายสมาชิก เทคนิค และเคล็ดลับเพื่อให้บรรลุผลของการมีส่วนร่วม วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้การตลาดเครือข่ายสำเร็จ การเริ่มต้นลงมือสร้างเครือข่าย วิธีการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชม การเลือกสินค้ามาประชาสัมพันธ์ การหาโอกาสใหม่ๆ และแนวทางกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ

สด. 613 การตลาดผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ )
DC 613 Mobile Marketing
ค้นหาวิธีการทำตลาดผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ การผสมผสานเทคโนโลยีและวิวัฒนาการสมัยใหม่ในการทำการวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ทั้งบนสมาร์ทโฟน แทปเล็ต ระบบแชต เกมส์ วิดีโอ หรือเผยแพร่เสียง ศึกษาการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการสำคัญๆ ทั้ง iOS Android และอื่นๆ รวมไปถึงแนวโน้มสำคัญๆ ข้อจำกัด โอกาสใหม่ๆ และการเจริญเติบโตในโลกของการตลาดดิจิทัลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

สด. 614 การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์
DC 614 Relationship Marketing Communications
พัฒนาทักษะในการวางแผน สร้างกลยุทธ์ และจัดการกิจกรรมทางการตลาดแบบตัวต่อตัว ซึ่งกิจกรรมร่วมกันเหล่านี้มีขึ้นเพื่อตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและแบรนด์ ที่สามารถนำไปใช้ได้กับทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทำสื่ออินเทอร์แอคทีฟ การสร้างฐานข้อมูล และการนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ

สด. 615 การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อดิจิทัลและการจัดการภาวะวิกฤติ
DC 615 Digital Public Relations and Crisis Communication
เรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์และวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์บนโลกออนไลน์ ผ่านกรณีศึกษาสำคัญๆ เพื่อประเมินเหตุการณ์วิกฤติที่อาจกระทบต่อแบรนด์หรือองค์กรบนสื่อสังคม วางแผนและลงมือปฏิบัติงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในเหตุการณ์วิกฤติ เทคนิคการเตรียมตัวและการตอบโต้ วิธีการให้ข้อมูลต่อสื่อและจัดการความต้องการของสื่อ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่มีคุณค่าของแบรนด์หรือองค์กร

สด. 616 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อสื่อดิจิทัล
DC 616 Digital Video Production
ศึกษาวิธีการพัฒนาความคิดและหาไอเดียสำหรับวิดีโอออนไลน์ ที่สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่าการลงทุนแต่ได้ประสิทธิภาพในการสื่อสารสูงสุด เรียนรู้กระบวนการผลิตวิดีโอออนไลน์ต้นทุนต่ำ การเผยแพร่วิดีโอให้เข้าถึงสื่อสังคมและเว็บค้นหา เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเชิงบวกในกลุ่มผู้บริโภคและคุ้มการลงทุนมากที่สุด การเลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการถ่ายทำ ตัดต่อ และผลิตชิ้นงานให้มีคุณภาพ

สด. 617 การบริหารจัดการชุมชนออนไลน์
DC 617 Online Community Management
วางกรอบการทำงานเพื่อจัดการดูแลและพัฒนาชุมชนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เรียนรู้กลยุทธ์การเพิ่มจำนวนสมาชิกชุมชน การสร้างเนื้อหา การกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชน และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงเหตุผลโดยนำเอาประเด็นของชุมชนมาเป็นเครื่องมือ อย่างเช่นการบริหารความคาดหวัง การทำงานเมื่อมีข้อจำกัด การหาแหล่งข้อมูลเพื่อพัฒนาเนื้อหา และการจัดการชุมชนในภาวะวิกฤติ บนพื้นฐานของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก จากกรณีศึกษาต่างๆ

สด. 618 การจัดการพื้นที่โฆษณาออนไลน์
DC 618 Online Display Advertising
เข้าใจถึงกระบวนการผลิตงานสร้างสรรค์ การใช้งาน และการจัดการพื้นที่สื่อโฆษณาดิจิทัลรูปแบบต่างๆ ศึกษาวิธีการออกแบบและวางกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับสื่อประเภทนี้ เทคนิคการพัฒนาโจทย์งานสร้างสรรค์ การเลือกประเภทของสื่อและเว็บไซต์เพื่อให้แคมเปญได้ผลสูงสุด ตลอดจนการวางแผนและปรับรายละเอียดงบประมาณเพื่อให้คุ้มการลงทุน

สด. 619 การพาณิชย์บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายทางอินเทอร์เน็ต
DC 619 Electronic Commerce and Cyber Law
เรียนรู้ภาพกว้างของเทคโนโลยีและการจัดการที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำแนกประเภทของธุรกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย ศึกษามุมมองเชิงกลยุทธ์และกฎหมายทางอินเทอร์เน็ตที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเทคนิคการทำการตลาดเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

สด. 620 การออกแบบงานสร้างสรรค์และการออกแบบโครงสร้างสื่อดิจิทัล
DC 620 Digital Design and Architecture
วิธีการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์สำหรับการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตและสื่อใหม่ ศึกษาโอกาสใหม่ๆ ของงานสร้างสรรค์บนสื่อดิจิทัล สื่ออินเทอร์แอคทีฟ และสื่อผสมผสาน การออกแบบแคมเปญเพื่อสร้างประสบการณ์ดิจิทัลแก่ผู้บริโภค ความคิดสร้างสรรค์ในงานการตลาดดิจิทัลจากกรณีศึกษาและตัวอย่างต่างๆ จากทั่วโลก


วิทยานิพนธ์ (แผน ก. แบบ ก 2 ) / การค้นคว้าอิสระ (แผน ข.)
แผน ก. แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
สด. 659 วิทยานิพนธ์
DC 659 Thesis
(พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชาหมวดวิชาบังคับ)
การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพดีในสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่นักศึกษาสนใจ และมีประโยชน์ต่อวิชาการหรือวิชาชีพในสาขานิเทศศาสตร์ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาเผยแพร่วิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ

แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์ สอบประมวลความรอบรู้)
สด. 600 การค้นคว้าอิสระ
DC 600 Independent Study
(พื้นความรู้ : สอบผ่านวิชาหมวดวิชาบังคับ)
การสร้างสรรค์และ/หรือการพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสาขาการตลาดดิจิทัล ตลอดจนสามารถก่อให้เกิดคุณค่าและคุณูปการต่อวงการวิชาการ และ/หรือวิชาชีพทั้งในสาขานิเทศศาสตร์ และการตลาดดิจิทัล โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเองในระดับชาติ ในรูปแบบของการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประกวด เป็นต้น