อัตราค่าเล่าเรียน

คณะ/สาขา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนสนับสนุน
ตลอดหลักสูตร
 คณะนิเทศศาสตร์
 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 24,880 24,880 327,580
 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ 24,880 24,880 339,080
 สาขาวิชาการโฆษณา 24,880 24,880 335,080
 สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 24,880 24,880 351,580
 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 24,880 24,880 366,880
สาขาวิชาการสื่อสารตรา 24,880 24,880 331,180
สาขาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม 26,380 26,380 354,780

 

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2.ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าเรียนเสริมพื้นฐาน สําหรับหลักสูตรนานาชาติสําหรับนักศึกษาท่ีต้องเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร โทร : 023503500 กด 1